Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 mb.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.1.2013.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 6 -Zakład Brukarski - Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz, Cena wybranej oferty: 212182,39 zł. brutto                                          Osie, 30.01.2013 r.
ROŚBiGK.271.1.2013.ZP.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 mb.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 40780 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 mb.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 mb.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni :
Nawierzchnia jezdni : 1203,75 m2 - kostka betonowa brukowa na podsypce cem.-piaskowej o grubości 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm - podbudowa z betonu B-10 o grubości 18 cm - warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm - obustronny ściek przy krawężniku o szerokości 20 cm obniżony względem jezdni 2 cm - obustronny krawężnik uliczny 15X30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 wystający 10 cm, a na wjazdach 3 cm w stosunku do wysokości ścieku.
Nawierzchnia chodnika : 282,50 m2 - kostka betonowa brukowa na podsypce cem.-piaskowej o grubości 6 cm - wzmocnione podłoże o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm - zewnętrzne obrzeże betonowe 8X30 Nawierzchnia wjazdów na posesje : 198,6 m2 - kostka betonowa brukowa na podsypce cem.-piaskowej o grubości 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm - podbudowa z betonu B-10 o grubości 12 cm - warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm - obustronne obrzeża betonowe 8X30.
2) Odwodnienie : Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do 7 wpustów deszczowych wg rys. 6 i 7 - kanalizacja deszczowa.
3) Roboty rozbiórkowe : Roboty rozbiórkowe dotyczą rozbiórki krawężnika i chodnika z płyt betonowych oraz na włączeniu do asfaltowej drogi powiatowej.
4) Roboty ziemne i oznakowanie : zgodnie z projektem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,- zł
słownie: osiem tysięcy złotych.
 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie (wadium - Nazwa zadania)
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej 2 placów zabaw, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje) - zgodnie z zał. nr 3c.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca załączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym.
Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót .
Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę.
Dowód wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Zamawiający dokona tylko w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn takich jak:
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych
 2. wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego)
3. wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót
4. zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty przetargowe, techniczne, odpowiedzi na pytania oraz informacje z przebiegu postępowania przetargowego znajdują się na stronie internetowej zamawiającego, tj.  www.osie.pl w dziale ---> PRZETARGI >>>

-------------------------------------------------------
                                     
Osie, 31.01.2013 r.
ROŚBiGK.271.1.2013.ZP.
                                               OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 42184 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40780 - 2013 data 30.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, fax. 52 3329540.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
•    W ogłoszeniu jest:  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej 2 placów zabaw, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje) - zgodnie z zał. nr 3c..
•    W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zał. nr 3c.
II.2) Tekst, który należy dodać:
             Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2.
•    Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Dokumenty przetargowe, techniczne, odpowiedzi na pytania oraz informacje z przebiegu postępowania przetargowego znajdują się na stronie internetowej zamawiającego, tj.  www.osie.pl w dziale ---> PRZETARGI >>>

---------------------------------------------------------------

                                        Osie, 31.01.2013 r.

ROŚBiGK.271.1.2013.ZP.

                                                OGŁOSZENIE O ZMIANIE
    
                                       treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540,
fax. 52 3329540.
Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 mb”.

    Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.2) i VI.C.2)
            W SIWZ jest:  Wiedza i doświadczenia

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej 2 placów zabaw, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje) – zgodnie z zał. nr 3c.
•    W SIWZ powinno być: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Dokumenty przetargowe, techniczne, odpowiedzi na pytania oraz informacje z przebiegu postępowania przetargowego znajdują się na stronie internetowej zamawiającego, tj.  www.osie.pl w dziale ---> PRZETARGI >>>


---------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 01.02.2013r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. W rozdziale V pkt 2 SIWZ dot. wiedzy i doświadczenia jakim muszą wykazać się Wykonawcy przystępujący do przetargu, wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie przynajmniej 2 placów zabaw z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania, co jest nieadekwatne do zadania objętego przetargiem. Czy ze względu na charakter zamówienia, wystarczającym i adekwatnym do wymogów SIWZ będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie chodników z kostki betonowej odpowiadających swoim rodzajem i zakresem oraz wartością przedmiotowi ww. zamówienia?

Odpowiedź: W dniu 31.01.2013 r. Zamawiający zamieścił na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 42184 -2013 w zakresie treści ujętej w pytaniu. Na  stronie internetowej www.osie.pl i www.bip.osie.pl ukazało się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których zawarto poprawne treści odpowiadające zakresem do zamówienia będącego przedmiotem przetargu na ww. zadanie.

---------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 01.02.2013r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie danych dotyczących separatora substancji ropopochodnej.

Odpowiedź: W dniu 1.02.2013 r. Zamawiający w dziale  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I TECHNICZNA DO POBRANIA >>> (ostatnia pozycja) zamieścił Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej, zawierający dane separatora. PRZETARGI >>>Opublikował: Marek Lejk (30 stycznia 2013, 15:08:20)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (12 marca 2013, 13:34:03)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1199

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij