Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.7.2012
wartość: Powyżej 14 tyś. Euro
termin składania ofert: 30 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2 - Info- Biz Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz. Cena oferty brutto: 68 900,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu
Zamówienie na: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr sprawy: GOPS.271.7.2012
Wartość: pow. 14 tyś. euro
Termin składania ofert: 28/05/2012 r. godz.10:00
Osie: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 161162-2012.                                               
Data zamieszczenia: 18.05.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu- usługi
Zamieszczanie ogłoszenia- obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Sekcja I Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko- pomorskie tel. 052 32 09 732 faks 052 32 09 732
- adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopsosie.pl
I.2) Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II Przedmiot zamówienia.

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. „Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Szkolenia zawodowe.
Szkolenia zawodowe teoretyczne i praktyczne dla 15 Uczestników Projektu.
a) Profesjonalna gospodyni domowa- 11 osób (96 godz. dla każdej osoby)
b) Malarz- 2 osoby (96 godz. dla każdej osoby)
c) Brukarz- 2 osoby (96 godz. dla każdej osoby)
1. Wykonanie badań lekarskich dla 15 Uczestników Projektu w celu określenia zdolności do udziału w danym kursie zawodowym.
2. Okres trwania kursów: od momentu podpisania umowy do 31.10.2012 r.
3. Zajęcia teoretyczne winny odbywać się w sali wynajętej przez Prowadzącego na terenie gminy Osie  od poniedziałku do piątku (w dni robocze) między godziną 8.00 a 16.00.
4. Kursy winny odbywać się w miejscowości Osie lub innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport Uczestnikom z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu tj. busem lub autobusem.
5. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:
a) ciepłego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego (przykładowy zestaw: ziemniaki/frytki, mięso, surówka)
b) baru kawowego (napoje ciepłe, zimne, ciasto, ciastka )
5. Zapewnienie materiałów odpowiadających tematyce kursów.
6. Ewaluacja projektu:
a) ankieta początkowa określająca potencjał z jakim UP przystępuje do projektu i ankieta końcowa określająca funkcjonowanie osobiste i zawodowe w kontekście wiedzy uzyskanej w trakcie trwania kursów/szkoleń.
b) listy obecności
c) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
d) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
e) dzienniki zajęć
f) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych
g) zdjęcia

II Wsparcie społeczne.
Wsparcie obejmuje zagadnienia:
a) Zarządzanie budżetem domowym- dla 16 osób (20 godz.)
b) Psycholog (konsultacje indywidualne)- dla 16 osób (32 godz.)
c) Psycholog (konsultacje grupowe)- dla 8 osób (5 godz.)
d) Sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych- (masaż, ćwiczenia indywidualne 1,5 godz.  )-dla 1 osoby.
e) Opiekun osoby niepełnosprawnej- dla 8 osób (69 godz.)
f) usługi wspierające animację lokalną (warsztaty rękodzielnictwa, decoupage, wyroby z filcu, masa solna)- dla 8 osób (64 godz.)
2. Warsztaty winny odbywać w od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) między godziną 8.00 a 16.00.
3. Okres odbywania zajęć: od momentu podpisania umowy do 31.10.2012 r.
4. Wsparcie społeczne powinni udzielać specjaliści:
a) trener zarządzania budżetem domowym- dla 16 osób, 20 godzin dla całej grupy.
b) psycholog- (konsultacje indywidualne)-dla 16 osób po 2 godz. dla każdego Uczestnika. Zakres tematyczny: umiejętność komunikowania się, nabycie wiary we własne możliwości, motywowanie do działania.
c) psycholog (konsultacje grupowe)-dla 8 osób, jednorazowo 5 godzin dla całej grupy. Zakres tematyczny: umiejętność komunikowania się, nabycie wiary we własne możliwości, motywowanie do działania.
d) rehabilitant- karnet jednodniowy dla 1 osoby obejmujący następujące zabiegi: (masaż, ćwiczenia indywidualne 1,5 godz.).
e) opiekun osoby niepełnosprawnej- dla 8 osób, 69 godzin dla całej grupy.
f) trenerzy-animatorzy- dla 8 osób, 64 godzin dla całej grupy. Zakres tematyczny: warsztaty rękodzielnictwa, decoupage, wyroby z filcu, masa solna.
5. Warsztaty winny odbywać się w Osiu lub w innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport Uczestnikom z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu tj. busem lub autobusem. W przypadku działań opisanych w pkt. c, f Wykonawca zapewnia uczestnikom transport z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem.
6. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:
a) ciepłego posiłku w postaci lunchu
b) baru kawowego (napoje ciepłe, zimne, ciasto, ciastka)
8. Ewaluacja projektu:
a) ankieta początkowa określająca potencjał z jakim UP przystępuje do projektu i ankieta końcowa określająca funkcjonowanie osobiste i zawodowe w kontekście wiedzy uzyskanej w trakcie trwania kursów/szkoleń.
b) listy obecności
d) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
e) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
f) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia warsztatów
g) dzienniki zajęć
i) zdjęcia

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000-8, 80570000-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31/10/2012.

Sekcja III Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej.
Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji szkolących.
Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosły wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych(Dz. U. Nr 31, poz. 216)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjno-szkoleniowej  i posiadają 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,  udokumentowane 5-ma potwierdzeniami lub referencjami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Organizowanie zajęć praktycznych musi odbywać się w pracowniach (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie.
 Wykonawca zapewnia beneficjentom środki piśmienne i materiały dydaktyczne (narzędzia) niezbędne do udziału w szkoleniach oraz odbycia zajęć praktycznych. Wykonawca zapewnia każdemu beneficjentowi, jeśli jest to wymagane, odzieży ochronnej i obuwia na czas realizacji zajęć praktycznych.
Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.4) Informacja o oświadczeniu lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodległa wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa art.22ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

- aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Sekcja IV Procedura
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie.
Kryterium                                             
1. Cena – 70% (70%- 70 pkt.) Punktacja za kryterium ‘cena’ zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

                                                PbadC= Cmin./Cbad. x Pcmax

PbadC- punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie
Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad- cena oferty badanej
Pcmax- maksymalna liczba punktów, które można przyznać za kryterium cena

2. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi- 30% (30%- 30 pkt.)
Punkty za kryterium doświadczenie zostaną przyznane za potwierdzoną dokumentami (tj. referencjami) pracę z osobami niepełnosprawnymi. Punktacja za kryterium doświadczenie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadD= Dbad/Dmax x PDmax

PbadD- punkty za kryterium doświadczenie przyznanej ofercie
Dbad- liczba potwierdzeń pracy z osobami niepełnosprawnymi w badanej ofercie
Dmax- najwyższa wykazana liczba potwierdzeń spośród ocenianych ofert
PDmax- maksymalna liczba punktów, które można przyznać za kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób.
Pbad= PbadC+ PbadD
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gopsosie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86- 150 Osie pok.18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 r. godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik GOPS
(-) Mirosława Felczykowska

 =================================================


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161162-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osie
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...
Termin składania ofert: 2012-05-28
________________________________________
Numer ogłoszenia: 171402 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161162 - 2012 data 18.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 32 09 732, fax. 52 32 09 732.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
•    W ogłoszeniu jest: Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej. Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji szkolących. Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosły wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych(Dz. U. Nr 31, poz. 216).
•    W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Wobec powyższego warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp (w tym, że posiada obowiązkowy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych)..
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
•    W ogłoszeniu jest: Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjno-szkoleniowej i posiadają 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, udokumentowane 5-ma potwierdzeniami lub referencjami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie..
•    W ogłoszeniu powinno być: Posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjno-szkoleniowej również w prowadzeniu działalności w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , udokumentowane 5-ma potwierdzeniami lub referencjami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji..
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 r. godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18..
•    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 r. godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18..


Kierownik GOPS
(-) Mirosława Felczykowska


Do pobrania:
Poprawiona SIWZ Pobierz >>> (304kB) pdf
Zał. 1 Pobierz >>> (133kB) pdf
Poprawiony Zał. 2 Pobierz >>> (105kB) pdf
Zał. 3 Pobierz >>> (147kB) pdf
Zał. 4 Pobierz >>> (150kB) pdf
Zał. 5 Pobierz >>> (167kB) pdf
Zał. 6 Pobierz >>> (145kB) pdf
Opublikował: Marek Lejk (18 maja 2012, 15:14:31)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (11 czerwca 2012, 18:37:50)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij