Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Kursy zawodowe, Warsztaty terapeutyczne, Wsparcie społeczne w ramach Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.8120.EFS.7.11
wartość: Powyżej 14 tys. Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2. INFO- BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Kościuszki 36/22, 86- 300 Grudziądz. Kwota brutto: 58 212,00 zł  Kursy zawodowe, Warsztaty terapeutyczne, Wsparcie społeczne w ramach Programu Aktywności Lokalnej

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

Zamówienie na: Kursy zawodowe, Warsztaty terapeutyczne, Wsparcie społeczne w ramach Programu Aktywności Lokalnej w ramach realizacji projektu „Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr sprawy: GOPS.8120.EFS.7.11

Wartość: pow. 14 tyś. euro

Termin składania ofert: 03/06/2011 r. godz.12:00

Osie: Kursy zawodowe, Warsztaty terapeutyczne, Wsparcie Społeczne w ramach Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 127644-2011.                                                Data zamieszczenia: 25.05.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Zamieszczanie ogłoszenia- obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Sekcja I Zamawiający

 I.1) Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko- pomorskie tel. 052 32 09 732 faks 052 32 09 732

- adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopsosie.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 Sekcja II Przedmiot zamówienia.

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe, Warsztaty terapeutyczne, Wsparcie społeczne w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne dla 13 beneficjentów

a) kurs konserwator urządzeń płaskich i terenów zielonych- 8 osób (60 godz. dla każdej osoby)

b) kurs ABC Biznesu+ kurs prawa jazdy kat. B- 5 osób (60 godz. dla każdej osoby)

 1. Wykonanie badań lekarskich dla 13 beneficjentów w celu określenia zdolności do udziału w danym kursie zawodowym.

2. Okres trwania kursów: od momentu podpisania umowy do 30/09/2011 r.

3. Kursy zawodowe winny odbywać się w czasie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) między godziną 8:00 a 16:00.

4. Kursy winny odbywać się w miejscowości Osie lub innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport beneficjentów z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu tj. busem lub autobusem.

5. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:

a) ciepłego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego (przykładowy zestaw: ziemniaki/frytki, mięso, surówka)

b) baru kawowego (dwa rodzaje: kawa, herbata)

c) zimnych napoi (dwa rodzaje: sok, woda)

5. Zapewnienie materiałów odpowiadających tematyce kursów

6. Ewaluacja projektu:

a) ankiety

b) wskaźniki

c) listy obecności

d) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych

e) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku

f) dzienniki zajęć

g) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych

h) rezultaty twarde i miękkie

i) zdjęcia

 II Warsztaty terapeutyczne

1. Warsztaty terapeutyczne dla 13 beneficjentów

2. Warsztaty winny odbywać w od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia

3. Okres odbywania zajęć: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2011 r.

4. Warsztaty winny być prowadzone przez specjalistów:

a) doradca zawodowy- raz w miesiącu 30 godz. dla wszystkich beneficjentów w zakresie tematycznym: sporządzanie CV, listu motywacyjnego, metody poszukiwania pracy, autoprezentacja.

b) psycholog- 10 godz. dla wszystkich beneficjentów w zakresie tematycznym: trening umiejętności społecznych, trening asertywności, zajęcia z pozytywnego myślenia, indywidualne rozmowy.

 c) pedagog- 20 godz. dla wszystkich beneficjentów w zakresie tematycznym: właściwe zarządzanie czasem i budżetem domowym; typ osobowości i jego wpływ na życie i relacje z otoczeniem.

d) radca prawny- 9 godz. dla wszystkich beneficjentów w zakresie tematycznym: podstawy prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, indywidualne rozmowy.

e) wizażysta- jednorazowo 0,5 godz. dla każdego beneficjenta w zakresie tematycznym: zmiana wizerunku zewnętrznego, autoprezentacja.

f) ginekolog- 10 godz. dla wszystkich beneficjentów w zakresie tematycznym: higiena osobista, metody antykoncepcji, profilaktyka w zakresie chorób kobiecych.

5. Warsztaty winny odbywać się między godziną 8:00 a 15:00

6. Warsztaty winny odbywać się w Osiu lub w innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport beneficjentów z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu tj. busem lub autobusem.

7. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:

a) ciepłego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego (przykładowy zestaw: ziemniaki/frytki, mięso, surówka)

b) baru kawowego (dwa rodzaje: kawa, herbata)

c) zimnych napoi (dwa rodzaje: woda, sok)

8. Ewaluacja projektu:

a) ankiety

b) wskaźniki

c) listy obecności

d) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych

e) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku

f) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia warsztatów

g) dzienniki zajęć

h) rezultaty twarde i miękkie

i) zdjęcia

 

III. Wsparcia społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej

1. Zajęcia z 9 beneficjentami

2. Zajęcia winny odbywać się w dni: od poniedziałku do piątku

3. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w okresie: od momentu podpisania umowy do 30.09.2011 r.

4. Zakres programowy zajęć: trening kompetencji i umiejętności społecznych ( trening umiejętności społecznych, trening asertywności, zajęcia z pozytywnego myślenia, indywidualne rozmowy), dbałość o własny wizerunek, szkoła efektywnego rodzica ( umiejętność rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, rozwijanie relacji z dzieckiem, rola rodziców w wychowywaniu dziecka).

5. Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów:

 a) psychologa

b) pedagoga

c) wizażystę

d) doradcę zawodowego

6. Podczas zajęć winien być zapewniony catering złożony z:

a) ciepłego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego (przykładowy zestaw: ziemniaki/frytki, mięso, surówka)

b) baru kawowego (dwa rodzaje: kawa, herbata)

c) zimnych napoi (dwa rodzaje: woda, sok)

b) materiały do zajęć

7. Ewaluacja projektu:

a) ankiety

b) wskaźniki

c) listy obecności

d) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych

e) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku

f) dzienniki zajęć

g) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych

h) rezultaty twarde i miękkie

i) zdjęcia.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000-8, 80510000-2, 80570000-0

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30/09/2011.

 

Sekcja III Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

 

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej.

Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji szkolących.

Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji

i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosły wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych(Dz. U. Nr 31, poz. 216)

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym przynajmniej 2 letnie takie doświadczenie udokumentowane 7-ma potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Organizowanie zajęć praktycznych musi odbywać się w pracowniach (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie.

 Wykonawca zapewnia beneficjentom środki piśmienne i materiały dydaktyczne (narzędzia) niezbędne do udziału w szkoleniach oraz odbycia zajęć praktycznych. Wykonawca zapewnia każdemu beneficjentowi, jeśli jest to wymagane, odzieży ochronnej i obuwia na czas realizacji zajęć praktycznych.

Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 III.4) Informacja o oświadczeniu lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodległa wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa art.22ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

 - aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Sekcja IV Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie.

Kryterium                                              Waga kryterium

1. Cena                                                    60%

2. Doświadczenie                                    40%

Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”

 

Cena najniższa                               X 60 pkt. X znaczenie kryterium 0,60

Cena oferty badanej

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie”

 

Cena najniższa                               X 40 pkt. X znaczenie kryterium 0,40

Cena oferty badanej

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gopsosie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86- 150 Osie pok.18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 r. godzina 12.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumentacja przetargowa w formie plików do pobrania znajduje się tutaj Pobierz >>>


 =====================
Osie, dnia 26.05.2011 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127644-2011 data 25.05.2011 r.
Sekcja I ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86- 150 Osie, woj. kujawsko- pomorskie, tel. 52 32 09 732, fax 52 32 09 732
SEKCJA II ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
a) kurs konserwator powierzchni płaskich i terenów zielonych- 8 osób (60 godz. dla każdej osoby).

Kierownik GOPS


=========================================
Osie, dn. 30.05.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127644-2011 data 30.05.2011 r.
Sekcja I ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86- 150 Osie, woj. kujawsko- pomorskie, tel. 52 32 09 732, fax. 52 32 09 732
SEKCJA II ZMIANY W OGŁOSZENIU
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym przynajmniej 2 letnie takie doświadczenie udokumentowane 7-ma potwierdzeniami wg załącznika nr 6 do SIWZ z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia poprzez załączenie siedmiu innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zamówienia dla przedmiotowych instytucji np. w formie listów referencyjnych, w przypadku gdy Wykonawca realizował podobne zamówienia na rzecz instytucji położonych w różnych częściach kraju. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie.
Kryterium                                              Waga kryterium
1. Cena                                                    60%
2. Doświadczenie                                       40%
Sposób przyznawania punktów w kryterium cena:
Iloraz ceny najniższej przez cenę oferty badanej x 100 pkt. x znaczenie kryterium 0,60.
 

Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:
Wymagane 7 potwierdzeń z punktu 8.4 SIWZ stanowi spełnienie wymogu formalnego i gwarantuje przyznanie 40 pkt. zgodnie z wagą kryterium. Końcowa ilość punktów zostanie określona jako suma  uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, Zamawiający unieważni przetarg zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 5 ustawy.


Kierownik GOPS

Dokumentacja przetargowa w formie plików do pobrania znajduje się tutaj Pobierz >>>


Pytania i odpowiedzi do przetargu:

I. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 26.05.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia poprzez dokumenty inne niż wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia poprzez załączenie siedmiu innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zamówienia dla przedmiotowych instytucji np. w formie listów referencyjnych, w przypadku gdy Wykonawca realizował podobne zamówienia na rzecz instytucji położonych w różnych częściach kraju. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów.
Pytanie 2
Prośba o sprecyzowanie sposobu przyznawania punktów za kryterium doświadczenie.
Odpowiedź:
Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:
Wymagane 7 potwierdzeń z punktu 8.4 SIWZ stanowi spełnienie wymogu formalnego i gwarantuje przyznanie 40 pkt. zgodnie z wagą kryterium. Końcowa ilość punktów zostanie określona jako suma  uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów.
Uwzględniająca pytanie nr 2 SIWZ została zmieniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.05.2011 r.
Dodano dnia 30.05.2011 r.
=========================================


Opublikował: Marek Lejk (25 maja 2011, 15:23:30)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 czerwca 2011, 14:57:05)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1148

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij