Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ”.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/341/2011
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamó
termin składania ofert: 7 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 - Malarstwo – Tapeciarstwo Usługi Remontowo – Budowlane Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie za kwotę brutto: 429 996,70 zł  ZP/2/341/2011 Osie, 2011-05-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ”.


I. Zamawiający:

GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

strona www.osie.pl

e-mail admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540

godziny urzędowania: 7.15 - 15.15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie

ul. Dworcowa 6, pok. Nr 13 lub pocztą

adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ”.

CPV 45200000 – 9 roboty budowlane

CPV 39290000 – 1 dostawa, wyposażenia

Zakres rzeczowy: remont

1. remont budynku sanitarnego – rys. 1, szt. 1

2. budowa dwóch wiat o pow. 20 m2 każda – szt. 1

3. modernizacja boiska do piłki plażowej – szt. 1

4. remont przebieralni na plaży – rys. 3, szt. 1

5. remont placu zabaw dla dzieci – rys. 4, komplet 1

6. remont kanalizacji sanitarnej – 65 mb.

7. remont zbiornika na ścieki o poj. 10 m3 – szt. 1

8. remont ogrodzenia – 82 mb

9. remont furtki w ogrodzeniu – szt. 1

10. remont kabli ziemnych oświetleniowych – 360 mb.

11. wymiana słupów oświetleniowych – szt. 11

12. niwelacja terenu – 300 m2

13. uzupełnienie piasku na plaży – 80 m3

14. założenie trawników – 1000 m2

15. nasadzenia roślinne – szt. 150

16. remont pomostu (wieżyczki dla ratowników) – szt. 2

17. utwardzenie terenu (kostka polbruk) – 450 m2

18. utwardzenie terenu (nawierzchnia żwirowa) – 300 m2

Wyposażenie kąpieliska:

1. mini zjeżdżalnia do wody – szt. 1

2. kosiarka samobieżna do 13 kM – szt. 1

3. sprzęt łączności między ratownikami – szt. 8

4. instalacja alarmowa akustyczna – komplet 1

5. nosze ratunkowe – szt. 1

6. lornetka 10 x 42 - szt. 1

7. sprzęt do nurkowania – komplet 1

8. łódź wiosłowa – komplet 1

9. tablica informacyjna – szt. 1

10. namiot na stelażu – szt. 1.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne .


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia: 30 wrzesień 2011 r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1,1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia

• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu latach przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie

• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami

• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.

• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia

• Przyjmują warunki umowy.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje

i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia


VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 12 000 zł ( dwanaście tysięcy złotych)


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia


Oferta badana = (cena oferty najniższej x 100 punktów) / cena oferty badanej


X. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie – pok. Nr 10

do dnia 07.06.2011 r. godz. 10.00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie

Otwarcie dnia 07.06.2011 r. , pok. Nr 3 – godz. 10.05


XII. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 07.07.2011 r.


XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 114104 - 2011, Data zamieszczenia: 16.05.2011 r.


Zamawiający:

Gmina Osie

-------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się w tym miejscu >>>>


Odpowiedzi do przetargu

I. W związku z zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 18.05.2011r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej (Opis techniczny - str. 12) Zamawiający przyjął do wykonania słupy oświetleniowe z tłoczonej blachy aluminiowej i posadowione na fundamencie blokowym, wskazując przykładowy typ słupa o wymiarze h=4,5 m, oprawę i sposób posadowienia.
Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne jest przy tym to, że produkt równoważny do produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Wg wiedzy Zamawiającego na rynku krajowym i zagranicznym funkcjonuje  wielu producentów słupów aluminiowych, których produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Wobec powyższego określone przez Zamawiającego warunki udzielenia zamówienia nie naruszają zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  Tym samym Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania słupów oświetleniowych innych niż ze stopu aluminium i posadowionych na fundamencie blokowym.

Dodano 02.06.2011 r.

---------------------------------------------------------------------

II. W związku z zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 02.06.2011r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.
Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie następujących rozbieżności w przedmiarach robót:

Poz. 47 – W przedmiarze jest 4 m2, a z części graficznej wynika szt. 5. Jaka winna być prawidłowa ilość?
Odpowiedź: Do obliczeń przyjąć 5 kpl. drzwi zewnętrznych o wymiarach 4 x (101x205) + 1 x (121 x 210)

Poz. 50 – Jaka winna być jednostka miary m2, czy mb ?
Odpowiedź: Do obmiarów przyjąć jednostkę „mb”

Poz. 51 - Jaka winna być jednostka miary m2, czy mb ?
Odpowiedź: Do obmiarów przyjąć jednostkę „mb”

Poz. 52 – W przedmiarze jest 6 szt. a z części graficznej wynika szt.7. Jaka winna być prawidłowa ilość?

Odpowiedź: Należy przyjąć wartość 7 szt. w tym: jedna sztuka w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych.

Poz. 53 – Czy natryskowa bateria ścienna winna zawierać uchwyt ścienny ?
Odpowiedź: Należy przyjąć kompletną baterię natryskową z uchwytem ściennym.

Poz. 54 – W przedmiarze jest 6 szt. a z części graficznej wynika szt7. Jaka winna być prawidłowa ilość?
Odpowiedź: Należy przyjąć wartość 7 szt. w tym: jedna sztuka w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych.

Poz. 88 – Obmiar w przedmiarze wynosi 38,60m2, a z pozycji wyżej wynika że powinno być 79,80 m2. Jaką wartość przyjąć do obliczeń?
Odpowiedź: Do obliczeń przyjąć wielkość 79,80 m2 wynikającą z obmiaru (13,30 x 6,00)

Poz. 99 – Z obmiaru wynika, że wartość jest inna niż w przedmiarze. Jaka winna być prawidłowa wartość?
Odpowiedź: Do obliczeń przyjąć wartość: 14,00*22,00*0,30 tj. 92,40 m3

Poz. 131 – Między przedmiarem i opisem wynikają różnice. Jaką wielkość placu przyjąć do obmiaru?
Odpowiedź: Do obmiaru przyjąć wartość z przedmiaru tj. 10 x 20 m = 200m2. Wewnątrz tej wartości zawiera się plac z urządzeniami (huśtawki, karuzela itd.) o powierzchni 10 x 7 m = 70m2.

Dodano 02.06.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------
Opublikował: Marek Lejk (16 maja 2011, 16:10:32)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (17 czerwca 2011, 15:01:21)
Zmieniono: dodano wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1395

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij