Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Osie.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego       
        Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2023 r.                
7.    Raport o stanie Gminy Osie w roku 2023
  1)  przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2023”
  2)  debata
  3)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania    
8.    Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2023 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
  1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez 
      Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2023 rok
  2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
      Osie
  3) przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie                         
      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  4) dyskusja
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                   
      z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 rok
  6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2024 rok;
  b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028;
  c)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.
10.    Rozpatrzenie petycji:
    a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska i propozycji 
         rozstrzygnięć,
    b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad.    

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Dawid Warzyński                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Ostatnia aktualizacja
11/06/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

4