Obwieszczenie z dnia 13.07.2010 r.


Osie, dnia 13.07.2009 r.
ROŚBiGK – 7625-3/2010
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21, ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z wnioskiem z dnia 12.07.2010 r. złożonym przez Pana Krzysztofa Żarkow zam. Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 50/9, działającym w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez inwestora: Powiatowy Zarząd Dróg, 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach Gminy Osie
podaję do publicznej wiadomości informację
 
o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213C Osie – Żur i nr 1225C Żur - Krąplewice”
 
na dz. ewidencyjnych o numerach:
Obręb  Osie: 124/10, 124/13, 178, 185, 383, 181/4, 183, 111/1, 388, 404, 373, 353, 386, 294/2, 29;
Obręb Wałkowiska:  20/2, 20/1, 25/1, 26, 27, 42/1, 44, 25/2, 14/2, 14/1, 45/1, 21/1;
Obręb Brzeziny:  4/1, 8, 5, 19, 10;
Informację o wszczęciu postępowania w tej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie, tablicach ogłoszeń we wsi Brzeziny, Osie i Wałkowiska oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.osie.pl Urzędu Gminy Osie, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540).
 
 
 
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (13 lipca 2010)
Opublikował: Marek Lejk (20 lipca 2010, 09:03:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580