Decyzja z dnia 24.02.2009 r.

Osie, dnia 24.02.2009 r.
ROŚBiGK 7625/6/09

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2009 r. (data wpływu: 27.01.2009r.):

Pana Krzysztofa Żarkow
ul. Ujejskiego 50/9, 85-165 Bydgoszcz
Działającego w imieniu inwestora
Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.07.2008 r.
udzielonego przez Dyrektora ww. PZD

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych: Tleń- Osie Nr 1203C, Tleń Nr 1211C, granica Powiatu Świeckiego – Tleń Nr 1015C, po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam następujące uwarunkowania dla inwestycji pn.:
„Przebudowa dróg powiatowych: Tleń- Osie Nr 1203C, Tleń Nr 1211C, granica Powiatu Świeckiego – Tleń Nr 1015C”

W planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) teren objęty decyzją był przeznaczony na cel publiczny, jaki stanowi budowa dróg publicznych. Teren posiada dostęp do sieci dróg publicznych, oraz nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające do zamierzenia budowlanego.
Dla realizacji ww. przedsięwzięcia wydana została decyzja Wójta Gminy Osie Nr 29a/08 z dnia 25.11.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg powiatowych:
- 1015C (od granicy powiatu świeckiego do Tlenia);
- 1211C (od Tlenia do skrzyżowania z drogą nr 1015C);
- 1203C (Osie-Tleń)
na łącznej długości 13,057 km usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie.

W zakresie planowanej przebudowy przewiduje się: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości do szerokości 6,0 m z jej wyrównaniem i wzmocnieniem przy użyciu mas bitumicznych, utwardzenie zjazdów do posesji, na drogi boczne, na drogi nieutwardzone przylegające do ww. odcinków dróg, regulację poboczy, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingu.

Teren inwestycji obejmuje nw. działki ewidencyjne:
Nr 103, 114, 112, 115 w obrębie Szarłata; 81/3, 82/2, 84/88, 84/79a, 84/78a, 84/77a, 84/76a, 103/1, 124/1, 125/3, 122/1, 125/4, 125/3, 128/1, 129/4, 105/7, 110/1, 113/1, 116/1, 118/8, 117/3, 118/3, 119/3, 120/16, 129/3, 120/14, 130, 153/9, 152/1, 151/1, 150/1, 134/3, 45, 55/3, 33/1, 134/5, części działek 84/122, 99/14, 84/99, 99/12, 99/10, 84/84, 99/6, 100/8, 100/1, 101/6, 159/8, 113/8, 127/12, 34/5, 15/2, 102/2, 131, 46, 34/3, 32/1, 31/15 w obrębie Tleń; 95, 204, części działek 67/1, 31, 30/1, 26/1, 124/9, 30/2, 67/2, 27/1, 47/5, 47/3-2a, 47/4, 66/6, 66/5, 66/2, 68, 69, 70 w obrębie Osie – w gminie Osie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 oraz w obrębie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Otoczenie inwestycji stanowi teren zabudowy mieszkaniowej we wsiach Osie i Tleń oraz tereny leśne bez znaczących dominant krajobrazowych w bezpośrednim sąsiedztwie.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dróg powiatowych: 1015C (od granicy powiatu świeckiego do Tlenia); 1211C (od Tlenia do skrzyżowania z drogą nr 1015C); 1203C (Osie-Tleń) na łącznej długości 13,057 km.
Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości do szerokości 6,0 m z jej wyrównaniem i wzmocnieniem w oparciu o warstwy: ścieralną, wiążącą i profilową oraz podbudowę zasadniczą przy wymianie nawierzchni - z betonu asfaltowego lub warstwy MCE (materiał z frezowania z doziarnieniem kruszywem łamanym). Przy poszerzeniu uwzględnia się podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsączającej z piasku.
Nawierzchnia zjazdów na posesje i parkingu zostanie wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z podbudową betonową B15 i warstwą odsączającą z zastosowaniem obrzeży betonowych.
Budowa chodników i ścieżek rowerowych zostanie wykonana z kostki betonowej na 4 cm podsypce cementowo - piaskowej i 10 cm warstwą piasku z cementem RM=2,5 Mpa
Etap realizacji polegać będzie na prowadzeniu prac budowlanych z zastosowaniem sprzętu drogowego tj. koparek, spycharek, rozkładarki mieszanek, zagęszczarek, walców, samochodów ciężarowych i osobowych itp.
Faza eksploatacji będzie polegała na użytkowaniu pobudowanej infrastruktury drogowej przez użytkowników pojazdów samochodowych, jednośladów i osób pieszych.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 oraz w obrębie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych.
Roboty prowadzone w sąsiedztwie pomnika przyrody – Dębu szypułkowego, rosnącego w górnej części skarpy, przy wyjeździe z Tlenia do Osia, wykonane zostaną bez naruszenia skarpy.
Pozostałe formy ochrony przyrody wymienione w art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie znajdują się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.
Skala i rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie powinna wpłynąć na kumulację czynników niekorzystnie oddziaływujących na środowisko.
Po przeanalizowaniu wpływu omawianej inwestycji na środowisko okazuje się jednoznacznie, że zysk dla środowiska naturalnego będzie zdecydowanie większy, niż skutki negatywnych oddziaływań związanych z jej realizacją.

Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji należy zachować następujące warunki środowiskowe:
1. Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko
2. Ograniczyć uciążliwość przedsięwzięcia do granic ewidencyjnych, na których będzie realizowana inwestycja.
3. Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
4. W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Ochronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji
6. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji inwestycji.
7. Stosować niezbędne środki techniczne o organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.
8. Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi być w pełni sprawny technicznie oraz musi spełniać wymogi dopuszczające g do użytku.
9. Prace budowlane mogą być prowadzone w porze dziennej w godz. 7.00 do 20.00 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)
10. Wykopy i inne prace ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum.
11. Zmiany stanu wody na gruncie wynikające z realizacji inwestycji nie mogą szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.
12. Odpady powstające podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zależnie od rodzaju zagospodarować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) lub ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami). Odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub sukcesywnie wywozić z placu budowy.
13. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
14. Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu, jaki panował przed rozpoczęciem inwestycji.
15. Kontrolować zgodność założeń z realizacją prowadzonych prac.

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.

Do przebudowy istniejącego układu drogowego lub budowy jego nowych elementów należy zastosować technologie i materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535 ze zmianami).

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 i zakwalifikowanie inwestycji w obrębie zapisów § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu Wójt Gminy Osie wydał postanowienie Nr ROŚBiGK – 7625/5/09 z dnia 24.02.2009 r. w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, ponieważ przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 330009 i zapisano w standardowym formularzu danych.

Uzasadnienie:

W imieniu inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu Pan Krzysztof Żarkow zamieszkały w Bydgoszczy i działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.07.2008 r. udzielonego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zwrócił się z wnioskiem z dnia 23.01.2009 r. (data wpływu: 27.01.2009r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych: Tleń- Osie Nr 1203C, Tleń Nr 1211C, granica Powiatu Świeckiego – Tleń Nr 1015C w granicach gminy Osie.

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren inwestycji, a także charakterystyka przedsięwzięcia.

Wobec braku planów miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) Inwestor uzyskał decyzję Wójta Gminy Osie Nr 29a/08 z dnia 25.11.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Teren posiada dostęp do sieci dróg publicznych, oraz nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające do zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, zatem stosownie do art. 63, ust. 1 i art. 64, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2009/A/001.
W dniu 2.02.2009 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr ROSBiGK 7625/1A/09 wydał postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych w dniu 2.02.2009 r. podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicach informacyjnych we wsiach Osie i Tleń.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 330009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 10.02. 2009 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr ROŚBiGK 7625/1/09 na podstawie art. 96, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) nałożył na Inwestora obowiązek uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczącego wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Postanowienie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, pod nr 2009/A/002.
W dniu 10.02.2009 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK – 7625/2/09 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr RDOŚ-04.PN.6636-112/09/SD z dnia 19 lutego 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, uznając że przedsięwzięcie nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 330009.
W dniu 10.02.2009 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK – 7625/3/09 do Starosty Powiatowego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
W postanowieniu Nr OŚ-7333/18/2009 z dnia 17.02.2009 r. Starosta Powiatowy w Świeciu uznał się niewłaściwym do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 10.02.2009 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK – 7625/3/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
W postanowieniu Nr N.NZ-4206-1/37/09 z dnia 17.02.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na realizację przedsięwzięcia w obrębie istniejącej drogi.

Wobec powyższego w dniu 24.02.2009 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr ROŚBiGK – 7625/5/09 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uznając, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w standardowym załączniku. Postanowienie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, pod nr 2009/A/005.
Do dnia wydania decyzji strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w niniejszej sprawie.
Biorąc pod uwagę treść postanowień organów opiniujących, po analizie załączonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie realizowane w obrębie istniejącej drogi nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze terenów zawartych w obszarze Natura 2000 oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Jednocześnie winna poprawić się płynność ruchu pojazdów i jakość klimatu akustycznego, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, skrócić czas przejazdu i zmniejszyć emisja spalin.
Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanej inwestycji, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie stwarzała uciążliwości dla środowiska i wykluczała wpływ na obszary Natura 2000.

Mając na względzie powyższe, jak i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 3 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) polegających na:
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wykonywania działalności objętych decyzją;
b) zmianie danych wnioskodawcy.
4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
5. Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje wynikające z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Od decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Krzysztof Żarkow, ul. Ujejskiego 50/9, 85-165 Bydgoszcz
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
Ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
3. Sekretariat Urzędu Gminy Osie
Ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
(w miejscu - tablica ogłoszeń)
4. Administrator strony internetowej BIP: www.bip.osie.pl
(w miejscu)Załącznik do decyzji znak:
ROŚBiGK 7625/6/09
z dnia 24.02.2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dróg powiatowych: 1015C (od granicy powiatu świeckiego do Tlenia); 1211C (od Tlenia do skrzyżowania z drogą nr 1015C); 1203C (Osie-Tleń) na łącznej długości 13,057 km usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie.

W zakresie planowanej przebudowy przewiduje się: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości do szerokości 6,0 m z jej wyrównaniem i wzmocnieniem przy użyciu mas bitumicznych, utwardzenie zjazdów do posesji, na drogi boczne, na drogi nieutwardzone przylegające do ww. odcinków dróg, regulację poboczy, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingu.

Teren inwestycji obejmuje nw. działki ewidencyjne:
Nr 103, 114, 112, 115 w obrębie Szarłata; 81/3, 82/2, 84/88, 84/79a, 84/78a, 84/77a, 84/76a, 103/1, 124/1, 125/3, 122/1, 125/4, 125/3, 128/1, 129/4, 105/7, 110/1, 113/1, 116/1, 118/8, 117/3, 118/3, 119/3, 120/16, 129/3, 120/14, 130, 153/9, 152/1, 151/1, 150/1, 134/3, 45, 55/3, 33/1, 134/5, części działek 84/122, 99/14, 84/99, 99/12, 99/10, 84/84, 99/6, 100/8, 100/1, 101/6, 159/8, 113/8, 127/12, 34/5, 15/2, 102/2, 131, 46, 34/3, 32/1, 31/15 w obrębie Tleń; 95, 204, części działek 67/1, 31, 30/1, 26/1, 124/9, 30/2, 67/2, 27/1, 47/5, 47/3-2a, 47/4, 66/6, 66/5, 66/2, 68, 69, 70 w obrębie Osie – w gminie Osie.

Otoczenie inwestycji stanowi teren zabudowy mieszkaniowej we wsiach Osie i Tleń oraz tereny leśne bez znaczących dominant krajobrazowych w bezpośrednim sąsiedztwie.
Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości do szerokości 6,0 m z jej wyrównaniem i wzmocnieniem w oparciu o warstwy: ścieralną, wiążącą i profilową oraz podbudowę zasadniczą przy wymianie nawierzchni - z betonu asfaltowego lub warstwy MCE (materiał z frezowania z doziarnieniem kruszywem łamanym). Przy poszerzeniu uwzględnia się podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsączającej z piasku.
Nawierzchnia zjazdów na posesje i parkingu zostanie wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z podbudową betonową B15 i warstwą odsączającą z zastosowaniem obrzeży betonowych.
Budowa chodników i ścieżek rowerowych zostanie wykonana z kostki betonowej na 4 cm podsypce cementowo - piaskowej i 10 cm warstwą piasku z cementem RM=2,5 Mpa
Etap realizacji polegać będzie na prowadzeniu prac budowlanych z zastosowaniem sprzętu drogowego tj. koparek, spycharek, rozkładarki mieszanek, zagęszczarek, walców, samochodów ciężarowych i osobowych itp.
Faza eksploatacji będzie polegała na użytkowaniu pobudowanej infrastruktury drogowej przez użytkowników pojazdów samochodowych, jednośladów i osób pieszych.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 oraz w obrębie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych.
Roboty prowadzone w sąsiedztwie pomnika przyrody – Dębu szypułkowego, rosnącego w górnej części skarpy, przy wyjeździe z Tlenia do Osia, wykonane zostaną bez naruszenia skarpy.
Pozostałe formy ochrony przyrody wymienione w art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie znajdują się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.
Skala i rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie powinna wpłynąć na kumulację czynników niekorzystnie oddziaływujących na środowisko.


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (24 lutego 2009)
Opublikował: Marek Lejk (6 marca 2009, 08:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443