Zawiadomienie z dnia 25.10.2018 r PG Wody Polskie - obręb Osie

Chojnice, dnia 25 października 2018 r.

                                
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art.  400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Warlubie, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

o wszczęciu  w dniu 30 sierpnia  2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku  Nadleśnictwa Osie  dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :
a)     pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody usytuowanego na działce nr 5214, obręb Osie, gm. Osie  ( studnia nr 1 o głębokości 20,0 m
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia  Qeksp = 1,5 m3/h, przy depresji  
S = 0,75 m  przyjętych  zawiadomieniem  Starosty Świeckiego  z dnia  23 września 2008 r., znak OŚ-7521/20/08 ) dla celów socjalno – bytowych,     w tym spożywczych mieszkańców Leśnictwa Orli Dwór w ilości :  
 Qmaxs = 0,000011 m3/s, Qśdob. = 0,356 m3/d,  Qdop.rok = 130,0 m3/rok.
b)    ustanowienie strefy ochronnej bezpośredniej ujęcia wody, wygrodzonej i wyłączonej ze wszelkiego użytkowania nie związanego z poborem wody, usytuowanej na działce
nr 5214, obręb Osie gm. Osie, w obrębie 1,0 m od obudowy studni.


wnioskodawca : Nadleśnictwo Osie, ul. ul. Rynek 11, 86-150 Osie,

     wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  25 października
   2018 r.


data złożenia wniosku :  30.08.2018 r.


Pełna treść zawiadomienia Pobierz >>> (317kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marek Lejk (29 października 2018)
Opublikował: Marek Lejk (29 października 2018, 12:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238