Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 2.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Rozbudowa, istniejącej stacji paliw w Osiu, o myjnię samoobsługową.”

Osie, dnia 02.02.2017 r.

ROŚBiGK. 6220.3.2017.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz §3, ust. 2, pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 30.01.2017 r. firmy EKO-TANK Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 6, 86-150 Osie reprezentowanej przez Władysława Wejhera, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o myjnię samoobsługową w Osiu, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Rozbudowa, istniejącej stacji paliw na dz. nr 192/3, 193/1, 194/1 w miejscowości Osie 
 w gminie Osie, o myjnię samoobsługową.”

realizowanego na działkach ewidencyjnych nr  192/3, 193/1, 194/1 w obrębie ewid. Osie

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiOtrzymują:
1.    EKO-TANK Sp. z o.o.
Ul. Rynek 6
86-150 Osie

Do wiadomości:
1.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (2 lutego 2017)
Opublikował: Marek Lejk (8 lutego 2017, 14:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309