Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 29.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Rozbudowa zakładu o powierzchnie magazynowe i produkcyjne na terenie istniejących Zakładów Mięsnych Gzella

Osie, dnia 29.01.2017 r.

ROŚBiGK. 6220.2.2017.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3, ust. 1, pkt 92 i 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2017 r. Gzella Osie Sp. z o.o. reprezentowaną przez Marka Barabacha – Prezesa Zarządu, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o powierzchnie magazynowe i produkcyjne na terenie istniejących Zakładów Mięsnych Gzella, w Osiu,  w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Rozbudowa zakładu o powierzchnie magazynowe i produkcyjne na terenie istniejących Zakładów Mięsnych Gzella, ul. Dworcowa 8A, 86-150 Osie
realizowanego na działkach ewidencyjnych 192/4, 192/5, 193/2, 194/2, 197/1 oraz 197/3
w obrębie ewidencyjnym Osie

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gzella Osie Sp. z o.o.
Ul. Rynek 6
86-150 Osie


Do wiadomości:
1.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (29 stycznia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (8 lutego 2017, 14:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310