Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno

Osie, dnia 23.01.2017 r.

ROŚBiGK. 6220.1.2017.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy   z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3, ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.            w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 22.12.2016 r. (data wpływu: 23.12.2016 r.), uzupełnionym w dniu 19.01.2017 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, dotyczącym zmiany decyzji  Wójta Gminy Osie nr 02/2015 z dnia 23 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno


W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy           z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
Ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
2.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Miedzno (na tablicę ogłoszeń)
4.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
5.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (23 stycznia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (8 lutego 2017, 14:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277