Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dn. 25.01.2017 r.

Lniano, 25.01.2017 r.
IOŚiR.6220.4.9.2017
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 1 września 2016 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Swieciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 S wiecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Swieciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
zawiadamiam strony postępowania
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (25 stycznia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (27 stycznia 2017, 15:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306