Obwieszczenie - Przebudowa i rozbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na dz. nr 181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie

Osie, dnia 16.07.2015 r.

ROŚBiGK. 6220.2.2015.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3, ust. 1, pkt 92 i 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.            w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 10.07.2015 r. LEMAR INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Starogardzka 67A, 86-150 Osie reprezentowanym przez Pełnomocnika Małgorzatę Jarantowicz, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku chłodni oraz przebudowie istniejącego budynku magazynowo-garażowego w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, we wsi Osie, gmina Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku chłodni oraz przebudowa istniejącego budynku magazynowo-garażowego w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt realizowanego na działkach ewidencyjnych na dz. nr  181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie


W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy           z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiOtrzymują:
1.    Małgorzata Jarantowicz
CONSTRUCTO Biuro Projektowo-Inżynierskie
Ul. Paderewskiego 8 b/17, 86-105 Świeciemetryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (16 lipca 2015)
Opublikował: Marek Lejk (29 lipca 2015, 10:54:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707