Przebudowa i rozbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na dz. nr 181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie

Osie, dnia 16.07.2015 r.

ROŚBiGK. 6220.2.2015.ML
POSTANOWIENIE 02/2015

Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), §3, ust. 1, pkt 92 i 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 10.07.2015 r. LEMAR INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Starogardzka 67A, 86-150 Osie reprezentowanym przez Pełnomocnika Małgorzatę Jarantowicz, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku chłodni oraz przebudowie istniejącego budynku magazynowo-garażowego w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, we wsi Osie, gmina Osie

postanawiam
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku chłodni oraz przebudowa istniejącego budynku magazynowo-garażowego w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt realizowanego na działkach ewidencyjnych na dz. nr  181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Otrzymują:
1.    Małgorzata Jarantowicz
CONSTRUCTO Biuro Projektowo-Inżynierskie
Ul. Paderewskiego 8 b/17, 86-105 Świecie

Do wiadomości:
1.    Hanna Rink - Sołtys wsi Osie
Ul. Dworcowa 14/4, 86-150 Osie


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (16 lipca 2015)
Opublikował: Marek Lejk (29 lipca 2015, 09:32:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647