Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 27.02.2015 r.
ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.01.2015 r. złożony przez Gminę Osie, z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w dniu 27.02.2015 r. została wydana decyzja nr 01/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych na dz. nr  50/5 i 50/7 w obrębie Wierzchy

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia lub na stronie internetowej BIP www.bip.osie.pl

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Wierzchy.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (27 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (27 lutego 2015, 15:42:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704