Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 27.02.2015 r.
ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML

DECYZJA Nr 01/2015

Na podstawie art. 59, ust.2, pkt 1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, art. 73, ust. 1, art. 74, ust.1, pkt 2 i 3, ust. 3, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 78, ust. 1, pkt 1, art.82, ust.1 i 3, art. 84, art. 85, ust. 1, ust.2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1, pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 27.01.2015 r. Gminy Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

ustalam następujące uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
Planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych na dz. nr  50/5 i 50/7 w obrębie Wierzchy

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana rekultywacja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Osie, powiat świecki. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 50/5  i części działki nr ewid. 50/7 w miejscowości Wierzchy, gmina Osie. Obszar przeznaczony  do rekultywacji to jedna kwatera o pow. 0,33 ha, zlokalizowana na dz. nr 50/5  (o pow. 0,487 ha) oraz część działki 50/7 z terenem komunikacji. Gminne składowisko odpadów w Wierzchach funkcjonowało do 01.06.2010 r. Zostało ono zamknięte z uwagi na brak możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, brak wagi, energii elektrycznej, zaplecza socjalnego i planu awaryjnego na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.
Na składowisku deponowane były głównie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 400 ton rocznie. Odpady składowano warstwami grubości 1,5 m do 2 m i okresowo mechanicznie zagęszczano. Każda warstwa odpadów była przesypywana warstwą materiału izolacyjnego o grubości ok. 20 cm. Dotychczas zgromadzono 3867,7 Mg odpadów. Na terenie składowiska nie występuje roślinność drzewiasta, wobec czego inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Istniejące krzewy z gatunku rokitnik zwyczajny rosnące wzdłuż wschodniego ogrodzenia pozostaną bez ingerencji człowieka. Obecnie teren składowiska porośnięty jest roślinnością trawiastą o charakterze ruderalnym.
Najważniejszym aspektem projektowanej rekultywacji jest ograniczenie objętości powstających ścieków (ograniczenie ilościowe), neutralizacja lub zmniejszenie w powstających ściekach zawartości ładunków zanieczyszczeń oraz eliminacja lub maksymalne ograniczenie możliwości wydostawania się powstających ścieków poza obszar zdeponowanych odpadów.
Teren obecnego składowiska będzie docelowo poddany rekultywacji biologicznej o kierunku leśnym z uwzględnieniem elementów sportowych lub edukacyjnych i ekologicznych,  tj.: ścieżki piesze, tablice edukacyjne, ścieżki zjazdowe, urządzenia rekreacyjne itp.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 80).
Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar składowiska jest ogrodzony, wyposażony w brodzik myjąco-dezynfekujący,
a system drenażu odprowadza odcieki do zbiornika odcieków. Zachowane są drogi związane
z eksploatacją kwatery i zabezpieczeniem p.poż. Nieregularna niecka wysypiska jest z trzech stron otoczona lasami iglastymi,  a z czwartej – południowej, gruntami uprawnymi VI klasy bonitacyjnej. Najbliższa zabudowa ma charakter siedlisk rolniczych, bądź zabudowy jednorodzinnej i znajduje się w odległości ok. 1 km od obiektu.
Składowisko posiada 3 piezometry (P1, P3 i P4), których lokalizacja została ustalona na etapie pozwolenia na budowę obiektu. Piezometr P1 usytuowany jest w części południowej składowiska, piezometr P3 w części wschodniej (na napływie wód podziemnych), natomiast piezometr P4 w części południowo-wschodniej, w odległości 135 m od południowej granicy działki nr 50/5.

Monitoring wód podziemnych i wody odstojnikowej ze zbiornika odcieków prowadzony jest na bieżąco. Wykonywane do chwili obecnej analizy i kontrole nie wykazały negatywnego oddziaływania składowiska na jakość wód podziemnych.

W ramach rekultywacji technicznej planuje się:
•    Wyrównanie powierzchni wierzchowiny składowiska warstwą wyrównawczo-odgazowującą piasku i żwiru o grubości 0,2 m.
•    Wykonanie systemu odgazowania.
•    Ułożenie na powierzchni wierzchowiny składowiska warstwy uszczelniającej (mineralnej) o grubości 0,5 m.
•    Ułożenie na powierzchni wierzchowiny warstwy drenażowej (piasku i żwiru)
o grubości 0,2 m.
•    Pokrycie powierzchni wierzchowiny warstwą glebotwórczą (urodzajną) o grubości 0,3 m.

Po zakończeniu prac technicznych związanych z ukształtowaniem czaszy kwatery składowania, Inwestor przystąpi do rekultywacji biologicznej, która obejmie:
•    Wysiew mieszanek zadarniających.
•    Wprowadzenie roślinności krzewiastej.
•    Zabiegi agrotechniczne.
Proponowane jest obsianie powierzchni kwatery trawą kupkówką pospolitą, zbożami, rzepikiem, rzepakiem, gorczycą. Wprowadzenie tej roślinności ma za zadanie regulację gospodarki wodnej w strefie powierzchniowej, zapobieganie erozji oraz zapewnienie estetycznego wyglądu obiektu. W pierwszej warstwie zostanie ułożony drenaż odgazowujący, połączony z istniejącą studnią.

Z uwagi na ilość i charakterystykę odpadów zgromadzonych na składowisku oraz procesy zachodzące w obrębie zdeponowanych odpadów, a także zaprzestanie przyjmowania odpadów w roku 2010, składowisko we Wierzchach nie stanowi znaczącego źródła emisji biogazu, nie ma więc uzasadnienia dla jego wykorzystania do celów energetycznych.
Nie przewiduje się również spalania gazu w pochodniach ze względu na zbyt małą  i niestabilną ilość wydzielanego metanu. W związku z powyższym planuje się zastosowanie jedynie biernego systemu odgazowania z odprowadzeniem biogazu do atmosfery po jego oczyszczeniu w biofiltrach. Ze względu na bardzo małą ilość powstającego biogazu  nie przewiduje się jego szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Teren obecnego składowiska ma być docelowo zrekultywowany w kierunku leśnym o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym z uwzględnieniem elementów sportowych lub edukacyjnych i ekologicznych, tj.: ścieżki piesze, tablice edukacyjne, ścieżki zjazdowe, urządzenia rekreacyjne itp.
 W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występuje roślinność wysoka (drzewa). Krzewy usytuowane wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej zostaną wkomponowane w projekcie technicznym, w związku z tym w projekcie nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia. Obecnie teren składowiska porośnięty jest roślinnością trawiastą o charakterze ruderalnym.
W fazie porealizacyjnej prowadzony będzie monitoring obejmujący m.in.: pomiar jakości i objętości wód odciekowych, jakości i poziomu wód podziemnych, emisji i składu gazu składowiskowego, badanie wielkości opadu atmosferycznego, kontrolę osiadania powierzchni składowiska oraz kontrolę sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

Planowana inwestycja znajduje się w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000  - realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” – na etapie jej projektowania i realizacji należy zapewnić warunki niezbędne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru.
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak jest cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków dla których wyznaczono obszar Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie.

II.    Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Całość przewidzianych do zastosowania materiałów i technologii winna być obojętna ekologicznie, w trakcie eksploatacji nie powodując zanieczyszczenia środowiska, jak również nie oddziałując na nie.
Negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji inwestycji związane będzie przede wszystkim z emisją hałasu, jaki powodować będą pracujące maszyny i urządzenia. Prace należy prowadzić w godz. 7.00-20.00 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Rady Ministra środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841 z późn. zm.).

Uciążliwość prowadzonego przedsięwzięcia należy ograniczyć do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywana będzie inwestycja.
Surowce, materiały budowlane i paliwa wykorzystaną wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie jest związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych.
Etap realizacji polegać będzie na prowadzeniu prac budowlanych z zastosowaniem sprzętu mechanicznego oraz dowozie kruszyw i niezbędnych materiałów budowlanych.
Negatywne oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia na zdrowie pracowników, takie jak hałas i pylenie winno być ograniczone do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz odpowiednią organizację robót. Prace związane z budową nie będą szkodliwe dla życia i stanu zdrowia ludności mieszkającej w pobliżu rozpatrywanego terenu. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót winna być zredukowana do minimum przez właściwą organizację robót.  
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stosować należy właściwą organizację robót i właściwe wykonawstwo. Używany sprzęt winien być sprawny technicznie (bez wycieków oleju). Prace nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan wód podziemnych i powierzchnię gleby.
Zarówno realizacja planowanej inwestycji i jej eksploatacja nie będą oddziaływać na obiekty zabytkowe. Normalna eksploatacja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi mieszkających na obszarze sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia. Emisja hałasu i zanieczyszczeń podczas robót będzie znikoma.
Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji należy zachować następujące warunki środowiskowe:
1.    Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko.
2.    Ograniczyć uciążliwość przedsięwzięcia do granic ewidencyjnych, na których będzie realizowana inwestycja.
3.    Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
4.    W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
5.    Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji inwestycji.
6.    Stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drogi dojazdowe na teren inwestycji w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.
7.    Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi być w pełni sprawny technicznie oraz musi spełniać wymogi dopuszczające go do użytku. W trakcie robót powstanie emisja pyłów i gazów pochodzących z silników maszyn roboczych i pojazdów. Emisja ta nie powinna w odczuwalny sposób zwiększyć ilości zanieczyszczeń powstających w obszarze inwestycji, w ich czasie zwykłej eksploatacji.
8.    Prace budowlane mogą być prowadzone w porze dziennej w godz. 7.00 do 20.00 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)
9.    Wykopy i inne prace ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum.
10.    Zmiany stanu wody na gruncie wynikające z realizacji inwestycji nie mogą szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.  
11.    Odpady powstające podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zależnie od rodzaju zagospodarować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami). Odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
12.    Podczas realizacji na placu budowy winny zostać umieszczone toalety przenośne. Ścieki socjalno bytowe z toalet winny zostać wywiezione do oczyszczalni ścieków w Osiu.

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku gruntowo-wodnym należy postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, j.t.).


III.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.

W projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Z uwagi na przyleganie terenu składowiska do obszarów leśnych i rolnych, termin prac rekultywacyjnych zostanie dostosowany do okresu lęgowego ptaków, w celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia ich lęgów. Ewentualne prace przygotowawcze przeprowadzone zostaną poza okresem lęgowym ptaków, tj. 15 marca do 15 sierpnia, lub w tym terminie, po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd ptasich).
Do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz tworzenia warstwy rekultywacyjnej składowiska, możliwe jest wykorzystanie odpadów, przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).
Poszczególne warstwy planuje się złożyć z gruntów rodzimych,  a używane do rekultywacji piaski i żwiry pochodzić będą z legalnego, udokumentowanego złoża o znanych parametrach. Odpowiednie dokumenty żądane będą od Wykonawcy robót rekultywacyjnych w trakcie wykonywania prac, jak również należy dołączyć  do dokumentacji odbiorowej.

IV.    Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535 ze zmianami).

V.    Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
Ze względu na skalę, charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko

VI.    Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Zgodnie z wykładnią przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) ww. inwestycja nie spowoduje występowania uciążliwości w rozumieniu wymagań (przepisów) ochrony środowiska. Zatem nie ma potrzeby określania obszaru ograniczonego użytkowania.  

VII.    Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 80).
Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.), zakazy obowiązujące na terenie tej formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, j.t.). Przepis ten stanowi, że pod pojęciem „inwestycji celu publicznego” należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne),
bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.), w tym pkt 3: „budowa
i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 017/2015 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML z dnia 28.01.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy ogłoszeń wsi Wierzchy.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.42.2015.BW.2 z dnia 20.02.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4200-5/15 z dnia 04.02.2015 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę treść postanowień organów opiniujących oraz po analizie załączonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze terenów zawartych w obszarze Natura 2000 oraz otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy organ uznał, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, gm. Osie. Wobec powyższego w dniu 20.02.2015 r.  Wójt Gminy Osie wydał postanowienie Nr 02/2015 w którym postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Do dnia wydania w/w postanowienia decyzji strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Postępowanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia oraz obwieszczeń, uzgodnień i postanowień w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz na stronie internetowej BIP Osie www.bip.osie.pl, a także  tablicy Urzędu Gminy Osie i tablicy ogłoszeń we wsi Wierzchy.
W trakcie postępowania strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie:

W dniu 27.01.2015 r. Gmina Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach.
Wniosek zawierał kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 80).
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 017/2015 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML z dnia 28.01.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy ogłoszeń wsi Wierzchy.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.42.2015.BW.2 z dnia 20.02.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4200-5/15 z dnia 04.02.2015 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy organ uznał, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, gm. Osie. Wobec powyższego w dniu 20.02.2015 r.  Wójt Gminy Osie wydał postanowienie Nr 02/2015 w którym postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę treść postanowień organów opiniujących oraz po analizie załączonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze terenów zawartych w obszarze Natura 2000 oraz otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanej inwestycji, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie stwarzała uciążliwości dla środowiska i wykluczała wpływ na obszary Natura 2000.
Do dnia wydania niniejszej decyzji strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art.84, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) integralną częścią do decyzji o środowiskowych przedsięwzięciach jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji.
Mając na względzie powyższe, jak i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1.    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
2.    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 3 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3.    Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) polegających na:
a)    ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętych decyzją;
b)    zmianie danych wnioskodawcy.
4.    Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
5.    Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje wynikające z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
6.    Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.

Od decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski
Załączniki:
1.    Charakterystyka przedsięwzięcia


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Wierzchy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (27 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (27 lutego 2015, 15:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1821