Obwieszczenie Wójta Gminy Osie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 20.02.2015 r.
ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia Nr 02/2015 z dnia 20.02.2015 r.
 w sprawie odstąpienia od obowiązku
sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 21, 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.01.2015 r. Gminy Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w dniu 20.02.2015 r. zostało wydane postanowienie 02/2015 Wójta Gminy Osie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
realizowanego na działkach ewidencyjnych na dz. nr  50/5 i 50/7 w obrębie Wierzchy

Postanowienie nr 02/2015 z dnia 20.02.2015 r. zamieszczone zostało w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
Na powyższe postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty opublikowania.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Wierzchy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (20 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (20 lutego 2015, 16:21:56)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (20 lutego 2015, 16:29:27)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 715