Postanowienie Wójta Gminy Osie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Osie, dnia 20.02.2015 r.
ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML

POSTANOWIENIE Nr 02/2015

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 27.01.2015 r. Gminy Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

postanawiam
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
realizowanego na działkach ewidencyjnych na dz. nr  50/5 i 50/7 w obrębie Wierzchy

Uzasadnienie:

W dniu 27.01.2015 r. Gmina Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach.
Wniosek zawierał kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 80).
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 017/2015 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML z dnia 28.01.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy ogłoszeń wsi Wierzchy.
Planowana rekultywacja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Osie, powiat świecki. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 50/5  i części działki nr ewid. 50/7 w miejscowości Wierzchy, gmina Osie. Obszar przeznaczony  do rekultywacji to jedna kwatera o pow. 0,33 ha, zlokalizowana na dz. nr 50/5  (o pow. 0,487 ha) oraz część działki 50/7 z terenem komunikacji. Gminne składowisko odpadów w Wierzchach funkcjonowało do 01.06.2010 r. Zostało ono zamknięte z uwagi na brak możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, brak wagi, energii elektrycznej, zaplecza socjalnego i planu awaryjnego na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.
Na składowisku deponowane były głównie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 400 ton rocznie. Odpady składowano warstwami grubości 1,5 m do 2 m i okresowo mechanicznie zagęszczano. Każda warstwa odpadów była przesypywana warstwą materiału izolacyjnego o grubości ok. 20 cm. Dotychczas zgromadzono 3867,7 Mg odpadów. Na terenie składowiska nie występuje roślinność drzewiasta, wobec czego inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Istniejące krzewy z gatunku rokitnik zwyczajny rosnące wzdłuż wschodniego ogrodzenia pozostaną bez ingerencji człowieka. Obecnie teren składowiska porośnięty jest roślinnością trawiastą o charakterze ruderalnym.
Najważniejszym aspektem projektowanej rekultywacji jest ograniczenie objętości powstających ścieków (ograniczenie ilościowe), neutralizacja lub zmniejszenie w powstających ściekach zawartości ładunków zanieczyszczeń oraz eliminacja lub maksymalne ograniczenie możliwości wydostawania się powstających ścieków poza obszar zdeponowanych odpadów.
Teren obecnego składowiska będzie docelowo poddany rekultywacji biologicznej o kierunku leśnym z uwzględnieniem elementów sportowych lub edukacyjnych i ekologicznych,  tj.: ścieżki piesze, tablice edukacyjne, ścieżki zjazdowe, urządzenia rekreacyjne itp.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.42.2015.BW.2 z dnia 20.02.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 28.01.2015 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4200-5/15 z dnia 04.02.2015 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.).Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.), zakazy obowiązujące na terenie tej formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, j.t.). Przepis ten stanowi, że pod pojęciem „inwestycji celu publicznego” należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne),
bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.), w tym pkt 3: „budowa
i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak i naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000, nie wymaga ingerencji w obszary leśne, zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu ani panujących warunków wodno-gruntowych, w związku z czym stwierdza się, że z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację oraz przyjęte rozwiązania, nie będzie się ona wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody i pozostałych elementów środowiska.
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.
Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy organ uznał, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, gm. Osie.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Wierzchy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (20 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (20 lutego 2015, 16:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566