Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2015 r.

WOO.4240.42.2015.BW.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Osie z dnia 28.01.2015 r., znak: ROŚBiGK.6220.1.2015.ML (data wpływu: 30.01.2015 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzupełnioną w dniu 18.02.2015 r., złożonego przez Gminę Osie,

wyrażam opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wierzchach, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 50/5  i 50/7 w obrębie Wierzchy, gm. Osie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

(...)

Treść postanowienia Pobierz >>> (1376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (20 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (20 lutego 2015, 14:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215