Opinia PPIS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 ust.l pkt. 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 213 poz. 1235 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Urzędu Gminy Osie pismem ROŚBiGK 6220.1.2015 ML z dnia 28.01.2015r (data wpływu do PSSE Świecie 29.01.2015r) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU
wyraża następującą opinię

Po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznano, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

(...)


Pełna treść opinii Pobierz >>> (630kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu (4 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (19 lutego 2015, 08:27:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620