Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Osie, dnia 28.01.2015 r.
ROŚBiGK. 6220.1.2015.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy  z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami)  z wnioskiem z dnia 27.01.2015 r. Gminy Osie z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
we Wierzchach

realizowanego na działkach ewidencyjnych nr  50/5 i 50/7
w obrębie Wierzchy

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


(-) Wójt Gminy Osie
Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Wierzchy (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (28 stycznia 2015)
Opublikował: Marek Lejk (30 stycznia 2015, 14:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510