Postanowienie nr 5/2013 z dn. 27.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 27.03.2013 r.
ROŚBiGK.6220.5.2013.ML
POSTANOWIENIE Nr 5/2013

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.03.2013 r. (data wpływu: 07.03.2013 r.) Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.

Odbudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie
w  km 0+500 do 4+500 w wyniku klęski żywiołowej


planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działka ewid. nr 83 i 195-LP
Obręb Radańska: działka ewid. nr 96 i 33/1

Uzasadnienie:

W dniu  06.03.2013 r. (data wpływu: 07.03.2013 r.) Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie, w gminie Osie

Wniosek zawierał kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 60).

W dniu 08.03.2013 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 4/2013 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.4.13.ML z dnia 08.03.2013 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie.

Planowana odbudowa zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Osie, powiat świecki. Zakres opracowania obejmuje istniejący odcinek drogi powiatowej Nr 1201C  o długości ok. 4 km. Klasa techniczna -  droga klasy „L”, obciążenie istniejące 80kN/oś, kategoria ruchu KR-2. Początek projektowanej drogi zlokalizowany jest we wsi Stara Rzeka,  natomiast koniec w miejscowości Radańska. Droga biegnie w terenie płaskim, częściowo pagórkowatym, na całym odcinku w otoczeniu lasów, administrowanych przez Nadleśnictwo Osie.

Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej oraz Sandr Wdy PLH040017 wynikającym z Dyrektywy Siedliskowej. na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 08.03.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.3.13.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Postanowieniem nr WOO.4240.199.2013.KŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 08.03.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.3.13.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-5/53/13 z dnia 15.03.2013 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.).

Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski
Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
Ul. Hallera 9
86-100 Świecie
2.    a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Stara Rzeka, Radańska i Osie.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (27 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (27 marca 2013, 16:25:26)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (27 marca 2013, 16:30:55)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308