Obwieszczenie ROŚBiGK 6220.1.2013.ML z dnia 11.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Pohulanka na terenie Nadleśnictwa Trzebciny.

Osie, dnia 11.03.2013 r.
ROŚBiGK 6220.1.2013.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w dniu 11.03.2013 r. na wniosek z dnia 11.03.2013 r. złożony przez Nadleśnictwo Trzebciny, z siedzibą w Trzebcinach 30, 89-505 Małe Gacno dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowie drogi pożarowej nr 16 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu została wydana decyzja nr 01/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 16 W LEŚNICTWIE POHULANKA
NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZEBCINY
planowanego do realizacji
na działkach ewidencyjnych nr 5302/4, 5303/2, 5304, 5305,5306, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335,5337,5338,5339,5361,5362/3 w obrębie Stara Rzeka, gm. Osie.

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.
Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski
Otrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Trzebciny


Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Stara Rzeka.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (27 marca 2013, 15:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097