Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2013 z dnia 11.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Pohulanka na terenie Nadleśnictwa Trzebciny.

Osie, dnia 11.03.2013 r.
ROŚBiGK 6220.1.2013.ML

DECYZJA Nr 01/2013

Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, art. 73, ust. 1, art. 74, ust.1, pkt 2 i 3, ust. 3, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 78, ust. 1, pkt 1, art.82, ust.1 i 3, art. 84, art. 85, ust. 1, ust.2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3, ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu: 13.02.2013 r.) złożonym przez
Nadleśnictwo Trzebciny
z siedzibą w Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno
dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny w gminie Osie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

ustalam następujące uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Pohulanka
na terenie Nadleśnictwa Trzebciny
planowanego do realizacji
na działkach ewidencyjnych nr 5302/4, 5303/2, 5304, 5305,5306, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335,5337,5338,5339,5361,5362/3 w obrębie Stara Rzeka, gm. Osie.

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja położona jest na terenie leśnym, w północnej części gminy Osie, poza obszarem zwartej zabudowy wsi Stara Rzeka, w gminie Osie, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.
Planowane przedsięwzięcie zawiera się wyłącznie w obrębie pasa drogowego na gruntach administrowanych przez Dyrekcję Okręgową Lasów Państwowych w Toruniu, a dalej przez Nadleśnictwo Trzebciny i Leśnictwo Pohulanka. Leśnictwo Pohulanka, objęte planowanym przedsięwzięciem położone jest pomiędzy miejscowościami: Stara Rzeka - Łuby.  Obszar inwestycji ograniczony jest granicami zajmowanych działek ewidencyjnych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie istnieją inne obiekty budowlane.
Droga przebiega przez tereny objęte zniszczeniami wynikłymi na skutek huraganu z dnia 14.07.2012 roku. Jej stan, ze względu na zniszczenia wynikłe w trakcie usuwania skutków trąby powietrznej wymaga pilnej naprawy celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego kompleksu leśnego, będącego w zasięgu oddziaływania klęski.
Na terenie objętym niniejszym etapem planowanego przedsięwzięcia, obejmującym przebudowę drogi pożarowej nr 16  na terenie nadleśnictwa Trzebciny, w leśnictwie Pohulanka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 60).
Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, w której wyniku  istniejąca droga gruntowa uzyska lepsze parametry jakościowe oraz zapewni szybsze dotarcie jednostek pożarniczych w rejon zagrożenia od strony wsi Osie.
Przebudowana droga nie zmieni w żadnym stopniu sposobu użytkowania terenu i nie będzie na sposób jego użytkowania wpływać.  Walory krajobrazowe terenu nie ulegną zatem zmianie.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia wynika z potrzeb bezpieczeństwa pożarowego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dla których przebudowana droga pożarowa przyczyni się do szybszego i sprawniejszego likwidowania zagrożeń dla obszarów leśnych.
W obrębie trasy planowanego przedsięwzięcia występuje roślinność wysoka (drzewa) i niska (krzewy) oraz runo leśne. Planowane przedsięwzięcie zawiera się w obrębie pasa drogowego. Celem uzyskania odpowiednich parametrów drogi konieczne będzie wycięcie około 80 drzew, gatunek sosna , brzoza, świerk na siedlisku Bśw, zbiorowisko roślinne Leucobrio – Pinetum. Usunięciu podlegać będą również pozostałości (karpy) po drzewach usuniętych w wyniku zwykłej działalności gospodarczej Lasów Państwowych lub drzew uszkodzonych w wyniku działania czynników biotycznych lub abiotycznych.
Po zakończeniu budowy szata roślinna zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.
Omawiana inwestycja nie będzie obiektem wymagającym stałej obsługi, a jedynie okresowego dozoru technicznego. Zarówno budowa, jak i eksploatacja nie będzie wymagać podłączenia do instalacji wodnokanalizacyjnej oraz stałego zaopatrzenia w wodę. Wszystkie te czynniki sprawiają, że obiekt nie będzie wytwarzać ścieków. Obiekt nie będzie również źródłem zanieczyszczenia wód opadowych oraz nie zmieni stanu gospodarki tymi wodami.
Początek projektowanej drogi pożarowej zlokalizowany jest na granicy kompleksu leśnego (od strony miejscowości Stara Rzeka ) będącego w administracji Nadleśnictwa Trzebciny w km 0+000, natomiast koniec w km 4+725, stanowiącego granicę oddziału leśnego 302.
Szerokość wydzielonego pasa istniejącej drogi w koronie wynosi 5,0m. Długość odcinka projektowanej drogi wynosi 4 725m.
Przekrój podłużny drogi projektuje się w rozwinięciu istniejącej osi – wpisanej w teren,
charakterystyczny dla rzeźby – kierunek i układ spadków.
-szerokość korony drogi: 5,00m,
-szerokość jezdni 3,50m,
-pobocza 2 x 0,75m,
-prędkość projektowa 30 km/h,
-pochylenie poprzeczne 3%.
Planuje się wykorzystać następujące warstwy konstrukcyjne: górna warstwa ulepszonej nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego ze skał twardych, dolnej warstwy podbudowy z mieszanki destruktu betonowego.
Tą samą konstrukcję zaprojektowano dla skrzyżowań, zjazdów i mijanek. Na terenie drogi po analizie warunków widoczności planuje się ująć mijanki  ze skosami najazdowymi i pasem postojowym.
Przewidywane obciążenie ruchem wynikające z potrzeb technologicznych z uwzględnieniem zmienności w czasie przyjęto ≤ 8 p.u./dobę. Przewidywane obciążenie osi 80 ÷ 100 kN/cm2.
Materiały, z których planowana jest inwestycja nie będą szkodliwie oddziaływać na środowisko. Będą one zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych.
Zarówno realizacja planowanej inwestycji i jej eksploatacja nie będą oddziaływać na obiekty zabytkowe.
Normalna eksploatacja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi mieszkających na obszarze sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia. Emisja hałasu i zanieczyszczeń podczas robót będzie znikoma.
Celem przedsięwzięcia jest realizacja zamierzeń Inwestora dotyczących udostępnienia drzewostanów zrębnych poprzez remont istniejącej drogi gruntowej naturalnej (pożarowej), niezbędnej do obsługi transportu leśnego i środków komunikacji czynnej ochrony pożarowej.
Po zrealizowaniu projektu, na bazie istniejącej drogi powstanie infrastruktura drogowa, włączona w system ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Trzebciny. Składać się na nią będzie droga o długości 4725 mb wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i mijankami.
Planowana inwestycja znajduje się na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, w granicach obszaru pn. Sandr Wdy PLH 040017 oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie PLB220009 w ramach sieci Natura 2000  - realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” – na etapie jej projektowania i realizacji należy zapewnić warunki niezbędne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru.
Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.).

II.    Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Całość przewidzianych do zastosowania materiałów i technologii winna być obojętna ekologicznie, w trakcie eksploatacji nie powodując zanieczyszczenia środowiska, jak również nie oddziałując na nie.
Negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji inwestycji związane będzie przede wszystkim z emisją hałasu, jaki powodować będą pracujące maszyny i urządzenia. Prace należy prowadzić w godz. 7.00-20.00 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Rady Ministra środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841 z późn. zm.).
Teren objęty pracami charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami gruntowo-wodnymi. Prowadzone wykopy nie powinny powodować zmiany zwierciadła wód gruntowych i związaną z tym konieczność odwodnienia miejsc prowadzonych robót.
Uciążliwość prowadzonego przedsięwzięcia należy ograniczyć do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywana będzie inwestycja.
Surowce, materiały budowlane i paliwa wykorzystaną wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie jest związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych oraz z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.
Etap realizacji polegać będzie na prowadzeniu prac budowlanych z zastosowaniem sprzętu mechanicznego oraz dowozie niezbędnych materiałów budowlanych.
Negatywne oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia na zdrowie pracowników, takie jak hałas i pylenie winno być ograniczone do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz odpowiednią organizację robót. Prace związane z budową nie będą szkodliwe dla życia i stanu zdrowia ludności mieszkającej w pobliżu rozpatrywanego terenu. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót winna być zredukowana do minimum przez właściwą organizację robót.
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stosować należy właściwą organizację robót i właściwe wykonawstwo. Używany sprzęt winien być sprawny technicznie (bez wycieków oleju). Prace nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan wód podziemnych i powierzchnię gleby.

Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji należy zachować następujące warunki środowiskowe:
1.    Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko.
2.    Prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków w terminie uzgodnionym z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.
3.    Ograniczyć uciążliwość przedsięwzięcia do granic ewidencyjnych, na których będzie realizowana inwestycja.
4.    Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
5.    W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
6.    Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji inwestycji.
7.    Stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drogi dojazdowej na teren inwestycji w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.
8.    Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi być w pełni sprawny technicznie oraz musi spełniać wymogi dopuszczające go do użytku. W trakcie robót powstanie emisja pyłów i gazów pochodzących z silników maszyn roboczych i pojazdów. Emisja ta nie powinna w odczuwalny sposób zwiększyć ilości zanieczyszczeń powstających w obszarze inwestycji, w ich czasie zwykłej eksploatacji.
9.    Prace budowlane mogą być prowadzone w porze dziennej w godz. 7.00 do 20.00 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)
10.    Wykopy i inne prace ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum.
11.    Zmiany stanu wody na gruncie wynikające z realizacji inwestycji nie mogą szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.  
12.    Odpady powstające podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zależnie od rodzaju zagospodarować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami). Odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub sukcesywnie wywozić z placu budowy.
13.    Podczas realizacji na placu budowy winny zostać umieszczone toalety przenośne. Ścieki socjalno bytowe z toalet winny zostać wywiezione do oczyszczalni ścieków.
14.    Po zakończeniu prac zagospodarować teren poprzez przywrócenie go do stanu poprzedniego.

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

III.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.
1.    W projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

IV.    Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
1.    Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535 ze zmianami).

V.    Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Ze względu na skalę, charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko

VI.    Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Zgodnie z wykładnią przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) ww. inwestycja nie spowoduje występowania uciążliwości w rozumieniu wymagań (przepisów) ochrony środowiska. Zatem nie ma potrzeby określania obszaru ograniczonego użytkowania.  

VII.    Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 pn. Sandr Wdy PLH 040017 wynikającego z Dyrektywy Siedliskowej oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie PLB220009 na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
Realizacja dotyczy odcinka drogowego położonego wyłącznie w obrębie gruntów leśnych. Obejmuje ona tereny porośnięte drzewostanem, głównie iglastym, nie naruszając miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 60).
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 1/2013 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
         Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML z dnia 14.02.2013 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie.
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.140.2013.KŚ z dnia 26.02.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania opinii, uznając iż brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-3/36/13 z dnia 22.02.2013 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu Wójt Gminy Osie wydał postanowienie Nr 3/2013 z dnia 04.03.2013 r. w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, ponieważ przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
    Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 3/2013 z dnia 04.03.2013 r. o  zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz na stronie internetowej BIP Osie www.bip.osie.pl i w formie obwieszczenia Nr ROŚBiGK Nr 6220.1.12.ML z dnia 04.03.2012 r.
    W trakcie postępowania strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie:

W dniu  11.02.2013 r. Nadleśnictwo Trzebciny  z siedzibą Trzebcinach, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny w gminie Osie.
Wniosek zawierał kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 1/2013 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML z dnia 14.02.2013 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.140.2013.KŚ z dnia 26.02.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania opinii, uznając iż brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-3/36/13 z dnia 22.02.2013 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu Wójt Gminy Osie wydał postanowienie Nr 3/2013 z dnia 04.03.2013 r. w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, ponieważ przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Prace realizowane w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie spowodują zmiany przebiegu linii brzegowej Zbiornika Żurskiego i linii brzegowej innych cieków, a także nie będą powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych. Inwestycja będzie realizowana, a następnie eksploatowana na terenie administrowanym Nadleśnictwo Trzebciny.
Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.).
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Do dnia wydania niniejszej decyzji strony nie zgłosiły żadnych uwag, zapytań i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Biorąc pod uwagę treść postanowień organów opiniujących, oraz po analizie załączonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze terenów zawartych w obszarze Natura 2000 oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanej inwestycji, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie stwarzała uciążliwości dla środowiska i wykluczała wpływ na obszary Natura 2000.
Zgodnie z art.84, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) integralną częścią do decyzji o środowiskowych przedsięwzięciach jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji.

Mając na względzie powyższe, jak i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1.    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
2.    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 3 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3.    Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) polegających na:
a)    ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętych decyzją;
b)    zmianie danych wnioskodawcy.
4.    Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
5.    Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje wynikające z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
6.    Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.

Od decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

 


Załączniki:
1.    Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Trzebciny


Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej wsi Stara Rzeka.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (27 marca 2013, 15:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416