Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 08.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 08.03.2013 r.
ROŚBiGK 6220.4.13.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy  z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 06.03.2013 r. (data wpływu: 07.03.2013 r.) Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Odbudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie
w  km 0+500 do 4+500 w wyniku klęski żywiołowej

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działka ewid. nr 83 i 195-LP
Obręb Radańska: działka ewid. nr 96 i 33/1

W ramach planowanej budowy instalacji przewiduje się odbudowę drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie, zniszczonej wskutek wystąpienia klęski żywiołowej w lipcu 2012 r. w granicach gminy Osie.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
Ul. Hallera 9
86-100 Świecie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (8 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (8 marca 2013, 13:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1078