Postanowienie nr 4/2013 z dn. 08.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 08.03.2013 r.
ROŚBiGK. 6220.4.13.ML
POSTANOWIENIE 4/2013

Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami). art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 06.03.2013 r. (data wpływu: 07.03.2013 r.) Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie, w gminie Osie

postanawiam

o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Odbudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie
w  km 0+500 do 4+500 w wyniku klęski żywiołowej

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działka ewid. nr 83 i 195-LP
Obręb Radańska: działka ewid. nr 96 i 33/1

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
Ul. Hallera 9
86-100 Świecie
2.    a/a

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (8 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (8 marca 2013, 13:50:48)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (8 marca 2013, 13:55:02)
Zmieniono: Korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1199