Postanowienie nr 3/2013 z dn. 04.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 04.03.2013 r.
ROŚBiGK.6220.3.13.ML
POSTANOWIENIE Nr 3/2013

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu: 13.02.2013 r.) Nadleśnictwa Trzebciny z siedzibą w Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 w leśnictwie Pohulanka, w Nadleśnictwie Trzebciny, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

postanawiam
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.

PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 16 W LEŚNICTWIE POHULANKA
NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZEBCINY
planowanego do realizacji
na działkach ewidencyjnych nr 5302/4, 5303/2, 5304, 5305,5306, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335,5337,5338,5339,5361,5362/3 w obrębie Stara Rzeka, gm. Osie.

polegającego na przebudowie istniejącej drogi gruntowej w zakresie:

-    wbudowania warstw z kruszywa
-    budowania zjazdów i mijanek
-    profilowania poboczy
-    profilowania nawierzchni drogi

Uzasadnienie:

W dniu  11.02.2013 r. Nadleśnictwo Trzebciny  z siedzibą Trzebcinach, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny w gminie Osie.

Wniosek zawierał kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 1/2013 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML z dnia 14.02.2013 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie.
Realizacja dotyczy odcinka drogowego położonego wyłącznie w obrębie gruntów leśnych. Obejmuje ona tereny porośnięte drzewostanem, głównie iglastym, nie naruszając miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 60).

Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Postanowieniem nr WOO.4240.140.2013.KŚ z dnia 26.02.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania opinii, uznając iż brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.

W dniu 14.02.2013 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.1.13.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-3/36/13 z dnia 22.02.2013 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.)
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiOtrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Małe Gacno

Do wiadomości:
1.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (4 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (7 marca 2013, 16:28:37)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (7 marca 2013, 16:45:25)
Zmieniono: korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286