Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 27.02.2013 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C Łążek -Tleń

Osie, dnia 27.02.2013 r.
ROŚBiGK 6220.2.13.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 26.02.2013 r. (data wpływu: 26.02.2013 r.) Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1005C Łążek – Tleń, gmina Osie, w gminie Osie
podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1005C ŁĄŻEK – TLEŃ
ETAP I – OD KM 27+315 DO KM 29+883
ETAP II – OD KM 24+364 DO KM 27+315
planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Tleń: nr 15/2, Obręb Nadleśnictwo Szarłata: nr 79/3, 106/3,  222/2
Obręb Łążek: nr 124, 121, 122/1, 347

W ramach planowanej budowy instalacji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej Nr 1005C Łążek – Tleń w granicach gminy Osie.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
       Ul. Hallera 9
       86-100 Świecie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (27 lutego 2013)
Opublikował: Marek Lejk (27 lutego 2013, 15:40:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152