Postanowienie nr 1/2013 z dn. 14.02.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 14.02.2013 r.
ROŚBiGK. 6220.1.13.ML

POSTANOWIENIE 1/2013

Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami). art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  w związku z wnioskiem z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu: 13.02.2013 r.) Nadleśnictwa Trzebciny z siedzibą w Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 w leśnictwie Pohulanka, w Nadleśnictwie Trzebciny, w gminie Osie
postanawiam
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
PRZEBUDOWIE DROGI POŻAROWEJ NR 16 W LEŚNICTWIE POHULANKA
NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZEBCINY

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 5302/4, 5303/2, 5304, 5305,5306, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335,5337,5338,5339,5361,5362/3 w obrębie Stara Rzeka, gm. Osie.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Osie
2.    a/a

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (14 lutego 2013)
Opublikował: Marek Lejk (18 lutego 2013, 11:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001