Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 14.02.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 14.02.2013 r.
ROŚBiGK 6220.1.13.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu: 13.02.2013 r.) Nadleśnictwa Trzebciny z siedzibą w Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 16 w leśnictwie Pohulanka, w Nadleśnictwie Trzebciny, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.


PRZEBUDOWIE DROGI POŻAROWEJ NR 16 W LEŚNICTWIE POHULANKA
NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZEBCINY

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 5302/4, 5303/2, 5304, 5305,5306, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335,5337,5338,5339,5361,5362/3 w obrębie Stara Rzeka, gm. Osie.

W ramach planowanej budowy instalacji przewiduje się przebudowę drogi pożarowej  na odcinku 4725 mb. o szerokości do 5 mb. wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i mijankami.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Otrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (14 lutego 2013)
Opublikował: Marek Lejk (18 lutego 2013, 11:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093