Postanowienie Wójta Gminy Osie z dnia 22.10.2012 r. - Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Żur – przebudowa stacji

Osie, dnia 22.10.2012 r.
ROŚBiGK.6220.10.12.ML

POSTANOWIENIE Nr 10/12

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.08.2012 r. (data wpływu: 24.08.2012 r.) złożonym przez Dariusza Pawlaka EPRO s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Żur, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

postanawiam

odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Żur – przebudowa stacji

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 122/30, 122/29 i 123/1 w obrębie Wałkowiska, we wsi Żu
r
i polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Żur w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz niezawodności dostarczania energii elektrycznej dla gminy Osie.

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 20.08.2012  r. (data wpływu: 24.08.2012 r.) Pan Dariusz Pawlak, działający w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Żur, w gminie Osie. Zadaniem stacji jest przesył, transformacja i rozdział energii elektrycznej.
Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
Lokalizacja inwestycji planowana jest na działkach ewidencyjnych nr 122/30, 122/29 i 123/1 w obrębie Wałkowiska, we wsi Żur, w gminie Osie, na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Żur.

W dniu 29.08.2012 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 10/2012 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML z dnia 29.08.2012 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy informacyjnej we wsi Wałkowiska.
Teren przewidziany pod projektowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanej przebudowy stacji wchodzą następujące elementy:
- rozbiórka istniejącego budynku rozdzielni 15 kV;
- budowa nowego budynku rozdzielni 15 kV;
- budowa dwóch stanowisk potrzeb własnych;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa szamba;
- przebudowa studni i przyłącza wodociągowego;
- ułożenie światłowodu;
- rozbiórka starego i budowa nowego słupa 15 kV;
- skablowanie linii 15 kV;
- budowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 7).
Stacja związana jest z wprowadzaniem do środowiska pola elektromagnetycznego i hałasu, przy czym emisje te nie przekroczą dopuszczalnych wartości.
Lokalizacja nie narusza miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 29.08.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.641.2012.HR.2 z dnia 18.10.2012 r. (data wpływu: 19.10.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla  przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko, uznając że ze względu na zakres i lokalizację wymienione przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
W dniu 29.08.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-11/181/12 z dnia 13.09.2012 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zamierzenie realizowane będzie na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Żur, stanowiącej potencjalne siedlisko ptaków chronionych. Wobec powyższego rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych i ziemnych winno przypadać w terminie od 15 sierpnia do 15 marca lub innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku na przedmiotowym terenie, lęgów chronionych gatunków ptaków.
Inwestycja położona na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.) w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Otrzymują:
1.    Dariusz Pawlak
EPRO s.c.
ul. Ratajczaka 18
61-815 Poznań


Do wiadomości:
1.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sołtys wsi Wałkowiska (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (22 października 2012)
Opublikował: Marek Lejk (22 października 2012, 15:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432