Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 13/12 z dnia 19.10.2012 r. - Instalacja fotowoltaiczna Żur

Osie, dnia 19.10.2012 r.
ROŚBiGK.6220.13.12.ML

POSTANOWIENIE Nr 13/12

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), §3 ust.1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.09.2012 r. (data wpływu: 24.09.2012 r.) złożonym przez Tomasza Wiczarskiego Prezesa Zarządu INECO Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 6, 86-150 Osie,  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW w obrębie Wałkowiska, we wsi Żur, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

postanawiam

odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Instalacja fotowoltaiczna Żur

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 24/2 i 24/3 w obrębie Wałkowiska
i polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW w miejscowości Żur, obręb ewidencyjny Wałkowiska na obszarze o łącznej powierzchni 3.94 ha w celu wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej – poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzenie wytworzonej energii do sieci operatora.

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 20.09.2012  r. (data wpływu: 24.09.2012 r.) Tomasz Wiczarski Prezes Zarządu INECO Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 6, 86-150 Osie,  zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW w obrębie wsi Wałkowiska, we wsi Żur, w gminie Osie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
W dniu 24.09.2012 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 13/2012 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.13.12.ML z dnia 24.09.2012 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy informacyjnej we wsi Wałkowiska.
Teren przewidziany pod projektowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW w miejscowości Osie na terenie o łącznej powierzchni 3,94 ha. Instalacja ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej – poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wytworzona energia zostanie odprowadzona do sieci operatora.
Lokalizacja inwestycji planowana jest na części działek 24/2 i 24/3, obręb Wałkowiska, w obrębie nieużytku, na skraju kompleksu leśnego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 52 lit. a).
Lokalizacja nie narusza miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 24.09.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.13.12.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.682.2012.AG z dnia 10.10.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię że dla  przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko, uznając że przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009.
W dniu 24.09.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.13.12.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-16/204/12 z dnia 02.10.2012 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W przedłożonych materiałach wykazano, że na terenie stwierdzono obecność. m.in. kocanek piaskowych, objętych częściową ochroną gatunkową. Zgodnie z dokumentacją realizacja inwestycji nie wiąże się znaczą  co negatywnie z oddziaływaniem na ww. gatunek, bowiem wpływ będzie związany wyłącznie z montażem instalacji i okresowym wykaszaniem terenu. Zawarty w karcie informacyjnej zapis o wykaszaniu terenu po zakończeniu kwitnienia i wysiewu nasion oraz przestrzeganie tego rozwiązania pozwala na stwierdzenie braku znacząco negatywnego oddziaływania na ww. gatunek. W przypadku zagrożenia dla ww. gatunku niezbędne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Dalsza analiza oddziaływania inwestycji na przyrodę Wdeckiego Parku Krajobrazowego wskazuje, że zamierzenie zostanie zrealizowane w sposób pozwalający na uniknięcie konieczności usuwania istniejących zadrzewień.
Zamierzenie realizowane będzie na terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko lęgowe ptaków objętych ochroną. Wobec powyższego rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych i ziemnych winno przypadać w terminie od 15 sierpnia do 15 marca.
Inwestycja położona na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.).
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski
Otrzymują:
1.    INECO Sp z o.o.
ul. Rynek 6,
86-150 Osie

Do wiadomości:
1.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sołtys wsi Wałkowiska (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (19 października 2012)
Opublikował: Marek Lejk (22 października 2012, 15:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1200