Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 10/2012 z dnia 11.10.2012 r. - Przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, gm. Osie

Osie, dnia 11.10.2012 r.

ROŚBiGK.6220.10.12.ML

POSTANOWIENIE Nr 10/2012

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2012 r. (data wpływu: 03.09.2012 r.) złożonym przez Pozorski s.c., Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski, z siedzibą w Złotowie, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, w gminie Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, gm. Osie

zawartego na działce ewidencyjnej nr 554 w obrębie Osie, we wsi Osie - osada Grzybek, i polegającego na wykorzystaniu istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę nowych drewnianych domków rekreacji indywidualnej (bez ogrzewania) o pow. Do 70 m2, w ilości do 30 szt. Domki te stanowić mają nową bazę obsługi turystów, z uwagi na wyłączony z eksploatacji murowany budynek noclegowy.


Uzasadnienie:
W dniu  03.09.2012  r. Pozorski s.c., Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski, z siedzibą w Złotowie, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk, zwrócił się z wnioskiem z dnia 31.08.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na przebudowie ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, w obrębie wsi Osie, w gminie Osie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
W dniu 11.09.2012 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 10/12 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML z dnia 11.09.2012 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicy informacyjnej we wsi Osie.
Teren przewidziany pod projektowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego niezbędne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia.
Działka o powierzchni 0,9171 ha na której planowane jest przedsięwzięcie stanowi teren od wielu lat użytkowany jako sezonowy ośrodek wypoczynkowy wraz z istniejącą infrastrukturą. Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany jego przeznaczenia.
Obecnie teren wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej stanowi ok. 1280 m2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zwiększy się do ok. 3080 m2.
Zadanie polega na wykorzystaniu istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę nowych drewnianych domków rekreacji indywidualnej (bez ogrzewania) o powierzchni do 70m2 każdy, w ilości do 30 szt.. Domki te stanowić będą nową bazę do obsługi turystów, z uwagi na wyłączony z eksploatacji murowany budynek noclegowy (zły stan techniczny) i jego prawdopodobną rozbiórkę.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) nie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
Lokalizacja nie narusza miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.
W dniu 12.09.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.660.2012.AG z dnia 27.09.2012 r. (data wpływu: 01.10.2012 r.) po wezwaniu do uzupełnienia wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania opinii, uznając iż brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
W dniu 12.09.2012 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.10.12.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-13/191/12 z dnia 19.09.2012 r. (data wpływu: 24.09.2012 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Inwestycja położona terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie w oparciu o istniejącą infrastrukturę tj. plażę, kąpielisko niestrzeżone, stanicę wędkarską, wypożyczalnię sprzętu wodnego nie narusza zakazu budowy nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegowej, bowiem stanowi wyjątek, jakim jest budowa obiektów służących turystyce wodnej.
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Otrzymują:
1.    Pozorski s.c.
Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski
Złotowo, ul. Klaskawska 23
89-650 Czersk


Do wiadomości:
1.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 października 2012)
Opublikował: Marek Lejk (12 października 2012, 08:33:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362