Obwieszczenie z dnia 24.09.2012 r. Instalacja fotowoltaiczna Żur

Osie, dnia 24.09.2012 r.
ROŚBiGK 6220.13.12.ML
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.08.2012 r. (data wpływu: 24.09.2012 r.) INECO Sp z o.o. z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 6, 86-150 Osie,   dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW w obrębie Wałkowiska, w miejscowości Żur, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Instalacja fotowoltaiczna Żur
planowanego do realizacji
na działkach ewidencyjnych nr 24/2 i 24/3 w obrębie Wałkowiska, gm. Osie.

W ramach planowanej budowy instalacji przewiduje się budowę 5 MW instalacji fotowoltaicznej zajmującej powierzchnię 3,94   ha opartą na konstrukcji z pionowych słupów stalowych i szyn z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    INECO Sp z o.o.
ul. Rynek 6,
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (24 września 2012)
Opublikował: Marek Lejk (25 września 2012, 13:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256