Obwieszczenie z dnia 01.08.2012

Osie, dnia 01.08.2012 r.
ROŚBiGK 6220.9.12.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.07.2012 r. złożonym przez Zakład Stolarski Spółka jawna Marek Malinowski, Leszek Malinowski, z siedzibą w Osiu, 86-150 Osie, ul. Kopernika 13, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu o wiaty i budynki magazynowe na terenie Zakładu Stolarskiego w Osiu, w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. Rozbudowa Zakładu Stolarskiego Sp. jawna Marek Malinowski, Leszek Malinowski w Osiu

zawartego na działce ewidencyjnej nr 356/55 w obrębie Osie, we wsi Osie
polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu o wiaty i budynki magazynowe
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:

1.    Zakład Stolarski Sp. jawna
Marek Malinowski, Leszek Malinowski
Ul. Kopernika 13
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (1 sierpnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (24 września 2012, 12:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061