Postanowienie z dnia 7/12 z dnia 21.05.2012 r.

Osie, dnia 21.05.2012 r.
ROŚBiGK.6220.6.12.ML
POSTANOWIENIE Nr 7/12

Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2011 r. złożonym przez Gminę Osie, z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Osie - Jaszcz, gmina Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu
postanawiam
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00

Zawartego na działkach ewidencyjnych:
Obręb Osie: działka ewidencyjna nr 381
Obręb Brzeziny: działka ewidencyjna nr 15

Uzasadnienie:
W dniu  11.04.2012 r. Gmina Osie  z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Osie –Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00, gmina Osie. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, a także charakterystyka przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 60).

Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 16.04.2012 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 6/12 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.6.12.ML z dnia 16.04.2012 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicach informacyjnych we wsiach Osie, Brzeziny i Jaszcz.
Realizacja dotyczy odcinka drogowego położonego w sąsiedztwie intensywnie uprawianych gruntów ornych oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej. Obejmuje ona tereny przekształcone antropogenicznie, nie naruszając miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, obszarów wodnych, leśnych lub wodno-błotnych.

Postanowieniem nr WOO.4240.377.2012.ADS z dnia 17.05.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko, uznając że przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009.

Na wniosek Inwestora Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-5/96/12 z dnia 16.05.2012 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja położona terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powoduje zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.)
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
4.    Sołtys wsi Jaszcz(na tablicę ogłoszeń)
5.    Sołtys wsi Brzeziny (na tablicę ogłoszeń)
6.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (21 maja 2012)
Opublikował: Marek Lejk (24 września 2012, 12:26:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950