Obwieszczenie z dnia 16.04.2012 r.

Osie, dnia 16.04.2012 r.
ROŚBiGK 6220.6.12.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 11.04.2012 r. złożonym przez Gminę Osie, z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Osie - Jaszcz na odcinku od km 1+134,35 do km 2+924,00 w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn. Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00
zawartego na działkach ewidencyjnych:
Obręb Osie: działka ewidencyjna nr 381
Obręb Brzeziny: działka ewidencyjna nr 15
i polegającego na przebudowie istniejącej drogi gruntowej w zakresie:

-    profilowania istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
-    wbudowania warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm
-    wbudowania warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego
-    powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem bazaltowym
-    wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
4.    Sołtys wsi Brzeziny (na tablicę ogłoszeń)
5.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (16 kwietnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (24 września 2012, 12:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863