Obwieszczenie z dnia 17.04.2012 r.

Osie, dnia 17.04.2012 r.
ROŚBiGK 6220.5.12.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 21.02.2012 r. i uzupełnionym w dniu 16.04.2012 r. złożonym przez Nadleśnictwo Trzebciny, z siedzibą w Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 5 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny w gminie Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi pożarowej nr 5 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny
zawartego na działkach ewidencyjnych:
Obręb Szarłata:
działki ewidencyjne nr 143, 161, 162, 169, 170, 177, 178, 187, 198, 206, 207 i 5206/7
polegającego na przebudowie istniejącej drogi gruntowej w zakresie:

-    wbudowania warstw z kruszywa
-    budowania zjazdów i mijanek
-    profilowania poboczy
-    profilowania nawierzchni drogi
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.
Otrzymują:
1.    Nadleśnictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Małe Gacno
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (17 kwietnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (24 września 2012, 11:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891