Obwieszczenie z dnia 22.12.2011 r.

Osie, dnia 22.12.2011 r.
ROŚBiGK 6220.6.11.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w dniu 22.11.2011 r. na wniosek z dnia 06.12.2011 r. złożony przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11A, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kładki metalowej na rzece Wdzie powyżej wsi Stara Rzeka, gmina Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu została wydana decyzja nr 04/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.

Budowa kładki metalowej nad szczątkami mostu drogowego nad rzeką Wdą

Zawartego na działkach ewidencyjnych:
Obręb Nadleśnictwo Sarnia Góra – dz. ewid. nr 5336
Obręb Osie – działki nr 5335 i 207, gmina Osie

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski



Otrzymują:
1.    Wdecki Park Krajobrazowy
Ul. Rynek 11A
86-150 Osie

Do wiadomości:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej ul. Rynek w Osiu.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (22 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (28 grudnia 2011, 09:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284