Obwieszczenie z dnia 14.12.2011 r.

Osie, dnia 14.12.2011 r.
ROŚBiGK 6220.6.11.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2011 r. złożonym przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11A, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kładki metalowej na rzece Wdzie powyżej wsi Stara Rzeka, gmina Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu postanowienia Nr 4/11 z dnia 14.12.2011r o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
Budowa kładki metalowej nad szczątkami mostu drogowego nad rzeką Wdą

Zawartego na działkach ewidencyjnych:
Obręb Nadleśnictwo Sarnia Góra – dz. ewid. nr 5336
Obręb Osie – działki nr 5335 i 207, gmina Osie
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiOtrzymują:
1.    Wdecki Park Krajobrazowy
Ul. Rynek 11A
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Stara Rzeka (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (14 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (28 grudnia 2011, 09:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085