Obwieszczenie z dnia 09.12.2011 r.

Osie, dnia 09.12.2011 r.
ROŚBiGK 6220.6.11.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2011 r. złożonym przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11A, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kładki metalowej na rzece Wdzie powyżej wsi Stara Rzeka, gmina Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa kładki metalowej nad szczątkami mostu drogowego nad rzeką Wdą

zawartego na działkach ewidencyjnych: Obręb Nadleśnictwo Sarnia Góra – dz. ewid. nr 5336 Obręb Osie – działki nr 5335 i 207, gmina Osie
polegającego na budowie kładki metalowej nad rzeką Wdą w zakresie:
1.    Budowa kładki o konstrukcji metalowej wraz z balustradami o dł. ok 70 mb., szer. ok. 4,5 mb
2.    Nawierzchnia drewniana lub inna określona przez projektanta
3.    Przyczółki betonowe
4.    Oświetlenie solarne
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Otrzymują:
1.    Wdecki Park Krajobrazowy
Ul. Rynek 11A
86-150 Osie
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Stara Rzeka (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (9 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (28 grudnia 2011, 09:50:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158