Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r.

Osie, dnia 22.11.2011 r.
ROŚBiGK 6220.9.11.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w dniu 22.11.2011 r. na wniosek Pana Jarosława Wilińskiego, działającego w ramach  udzielonego pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/2010 z dnia 30.12.2010 r.  przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy została wydana decyzja nr 03/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.

„Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A” we wsi Osie
zawartej na działce ewidencyjnej nr 78, w obrębie Osie.

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.

Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Otrzymują:
1.    P4 Sp. z o.o.
Pełnomocnik Jarosław Wiliński
Ul. Willowa 9/2
87-100 Toruń
2. P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
a/a


Do wiadomości:

Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  i na tablicy ogłoszeniowej ul. Rynek w Osiu.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (22 listopada 2011)
Opublikował: Marek Lejk (16 grudnia 2011, 13:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225