Postanowienie z dnia 2.11.2011 r.

Osie, dnia 02.11.2011 r.
ROŚBiGK.6220.6.11.ML
POSTANOWIENIE Nr 3/11
Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2011 r. złożonym przez Jarosława Wilińskiego, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/2010 z dnia 30.12.2010 r. przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Świeciu
postanawiam
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie zawartego na działce ewidencyjnej nr 78, w obrębie Osie.

Uzasadnienie:
W dniu  06.10.2011 r. Pan Jarosław Wiliński działający w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/2010 z dnia 30.12.2010 r. przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, a także charakterystyka przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/A/03.
Powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.). Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 10.10.2011 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 4/11 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.5.11.ML z dnia 10.10.2011 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicach informacyjnych we wsi Osie.
Postanowieniem nr WOO.4240.829.11.MT z dnia 27.10.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania decyzji w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko, uznając że przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), i jednocześnie określił potrzebę oznakowania wieży w taki sposób, aby była widoczna dla przelatujących ptaków w czasie nocy i złych warunków atmosferycznych.
 Na wniosek Wójta Gminy Osie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie Nr NNZ. 9022.2.132.2011 z dnia 20.10.2011 r. wyraził opinię, że powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), wobec czego dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Prace realizowane w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie spowodują zmiany przebiegu linii brzegowej Zbiornika Żurskiego i linii brzegowej innych cieków, a także nie będą powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych. Inwestycja będzie realizowana, a następnie eksploatowana na terenie obecnie użytkowanym rolniczo z którego zostanie wydzielona powierzchnia ok. 100 m2, a dojazd w celach eksploatacyjnych wynikać będzie z warunków służebności z dz. 78.
Inwestycja położona jest w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, nie powodując zagrożenia dla celu ochrony WPK, gdyż nie jest sprzeczna z przepisami rozporządzenia tworzącego reżim prawny dla w.w. formy ochrony przyrody tj. Rozporządzenia Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888, z późn. zm.)
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

Rozdzielnik:
1.    P4 Sp. z o.o.
Pełnomocnik Jarosław Wiliński
Ul. Willowa 9/2
87-100 Toruń
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (2 listopada 2011)
Opublikował: Marek Lejk (16 grudnia 2011, 13:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346