Obwieszczenie z dnia 10.10.2011 r.

Osie, dnia 10.11.2011 r.
ROŚBiGK 6220.5.11.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2011 r. złożonym przez Jarosława Wilińskiego, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/2010 z dnia 30.12.2010 r. przez P4 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie
zawartego na działce ewidencyjnej nr 78, w obrębie Osie.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Rozdzielnik:
1.    P4 Sp. z o.o.
       Pełnomocnik Jarosław Wiliński
       Ul. Willowa 9/2
      87-100 Toruń
2.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (10 października 2011)
Opublikował: Marek Lejk (12 października 2011, 07:58:06)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (16 grudnia 2011, 13:02:06)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1291