Postanowienie z dnia 10.10.2011 r.

Postanowienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie”

Osie, dnia 10.11.2011 r.
ROŚBiGK.6225.5.11.ML
POSTANOWIENIE Nr 4/11

Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2011 r. złożonym przez Jarosława Wilińskiego, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/2010 z dnia 30.12.2010 r. przez P4 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie
postanawiam
o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie
zawartego na działce ewidencyjnej nr 78, w obrębie Osie.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


Otrzymują:
1.    P4 Sp. z o.o.
Pełnomocnik Jarosław Wiliński
Ul. Willowa 9/2
87-100 Toruń

Do wiadomości:
1.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (10 października 2011)
Opublikował: Marek Lejk (12 października 2011, 07:52:39)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (16 grudnia 2011, 13:01:38)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1374