Obwieszczenie z dnia 23.09.2011 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie”


Osie, dnia 23.09.2011 r.
ROŚBiGK 6220.5.11.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w dniu 23.09.2011 r. na wniosek Pana Mirosława Łopato, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 2/2011 z dnia 12.08.2011 r. Wójta Gminy Osie  z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu została wydana decyzja nr 02/2011o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie”

realizowanej na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działki ewidencyjne nr 197, 198/1, 199, 217, 218, 222/1, 228/1, 240/2, 240/26, 258/4, 286, 288, 290, 290, 302, 303, 306, 440/3

Obręb Radańska: działki ewidencyjne nr  33/1, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 47,  49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/3, 55/2, 56/1, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 63, 64/4, 65, 66/1, 66/3, 66/4, 68, 69, 70, 71/1, 72/1, 72/2, 73, 77/3, 78/4, 79, 80, 82/1, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107/2, 107/4, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2 i 113/3

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Otrzymują:

1.    Wnioskodawca
2.    Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
3.    administrator BIP Urzędu Gminy Osie
4.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiu
5.    Tablica ogłoszeń w Osiu, ul. Rynek
6.    Tablica ogłoszeń w Radańskiej
7.     a/a.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (23 września 2011)
Opublikował: Marek Lejk (29 września 2011, 08:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179