Postanowienie z dnia 12.09.2011 r.

Osie, dnia 12.09.2011 r. 
ROŚBiGK.6220.4.11.ML
POSTANOWIENIE Nr 4/11

Na podstawie art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 16.08.2011 r. złożonym przez Mirosława Łopato, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 2/2011 z dnia 12.08.2011 r. Wójta Gminy Osie  z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu
postanawiam
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
 wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie

zawartego w działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działki ewidencyjne nr 197, 198/1, 199, 217, 218, 222/1, 228/1, 240/2, 240/26, 258/4, 286, 288, 290, 290, 302, 303, 306, 440/3
Obręb Radańska: działki ewidencyjne nr  33/1, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 47,  49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/3, 55/2, 56/1, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 63, 64/4, 65, 66/1, 66/3, 66/4, 68, 69, 70, 71/1, 72/1, 72/2, 73, 77/3, 78/4, 79, 80, 82/1, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107/2, 107/4, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2 i 113/3


Uzasadnienie:
W dniu  16.08.2011 r. Pan Mirosław Łopato działający w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 2/2011 z dnia 12.08.2011 r. Wójta Gminy Osie  z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz  z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie, gmina Osie.
Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, a także charakterystyka przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt 79).
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/A/02.
W dniu 17.08.2011 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr 3/11 wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Postanowienie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/B/03.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.3.11.ML z dnia 17.08.2011 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie oraz tablicach informacyjnych we wsiach Osie i Radańska. Obwieszczenie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/B/03.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 330009 wynikającym z dyrektywy ptasiej na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Postanowieniem nr WOO.4240.725.2011.ADS z dnia 25.08.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko, uznając że przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 330009.
Na wniosek Inwestora Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie Nr N.NZ – 4206-24/2170/11 z dnia 24.08.2011 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności.
Prace realizowane w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie spowodują zmiany przebiegu linii brzegowej Zbiornika Żurskiego i linii brzegowej innych cieków, a także nie będą powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych.
Inwestycja będzie realizowana, a następnie eksploatowana na terenie obecnie użytkowanym nie zmieniając jego dotychczasowego sposobu użytkowania.
Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.

Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Otrzymują:
1.    Mirosław Łopato
ul. Kwiatowa 18
77-100 Bytów
2.    Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
3.    a/a


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (12 września 2011)
Opublikował: Marek Lejk (13 września 2011, 08:22:07)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (13 września 2011, 08:27:25)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1239