Obwieszczenie z dnia 17.08.2011 r.

Osie, dnia 17.08.2011 r.
ROŚBiGK 6220.3.11.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 16.08.2011 r. złożonym przez Mirosława Łopato, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa Nr 2/2011 z dnia 12.08.2011 r. Wójta Gminy Osie  z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz  z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
 wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie

zawartego w działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
Obręb Osie: działki ewidencyjne nr 197, 198/1, 199, 217, 218, 222/1, 228/1, 240/2, 240/26, 258/4, 286, 288, 290, 290, 302, 303, 306, 440/3
Obręb Radańska: działki ewidencyjne nr  33/1, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 47,  49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/3, 55/2, 56/1, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 63, 64/4, 65, 66/1, 66/3, 66/4, 68, 69, 70, 71/1, 72/1, 72/2, 73, 77/3, 78/4, 79, 80, 82/1, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107/2, 107/4, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2 i 113/3

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Osie, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13).
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Urząd Gminy Osie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 13, telefon 052/29-33-540.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


(-) Wójt Gminy Osie


Rozdzielnik:
1.    Sekretariat Urzędu Gminy Osie (na tablicę ogłoszeń)
2.    Sołtys wsi Osie (na tablicę ogłoszeń)
3.    Sołtys wsi Radańska (na tablicę ogłoszeń)
4.    administrator www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (17 sierpnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (18 sierpnia 2011, 13:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1149