Obwieszczenie z dnia 31.05.2011 r.

Osie, dnia 31.05.2011 r.
ROŚBiGK 6220.1.11.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w dniu 24.05.2011 r. na wniosek

Pana Krzysztofa Otlewskiego
właściciela „Stolarnia Krzysztof Otlewski”, ul. Ks. Semraua 50, 86-150 Osie

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nr 01/2011, dla inwestycji
pn. „Rozbudowa Stolarni Krzysztof Otlewski w Osiu”   
na działkach ewidencyjnych nr 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 i 2/2
w obrębie Osie, w gminie Osie

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zwierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiu.
Z treścią decyzji i z aktami przedmiotowej sprawy oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie (pok. nr 13), w godzinach od 7:15 do15:15 w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiOtrzymują:

1. Wnioskodawca
2. administrator BIP Urzędu Gminy Osie.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiu
4. Tablica ogłoszeń w Osiu, ul. Rynek
5. a/a.

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (31 maja 2011)
Opublikował: Marek Lejk (31 maja 2011, 09:43:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465