Postanowienie z dnia 04.05.2011 r

Osie, dnia 04.05.2011 r.
ROŚBIGK.6220.3.11.ML
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63, ust. 1 i 2, art.  64, ust. 1, art. 65, ust. 1, 2 i 3, art. 74, ust. 3 i art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), a także § 3, ust 1 pkt 14, 47, 48, 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po analizie otrzymanych dokumentów

postanawiam

   Odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wpływu na obszar  Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa Stolarni Krzysztof Otlewski w Osiu”

polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego przy ul. Ks. Semraua 50 w Osiu  na dz. ewidencyjnych nr 1/1, 1/3, 1/4,  1/5, 1/6 i 2/2 w obrębie ewidencyjnym Osie o następujące elementy:
1.    Instalacji do odzysku odpadów drzewnych (kotłownia)
2.    Instalacji do obróbki mechanicznej drewna (stolarnia)
3.    Instalacji do produkcji mebli tapicerowanych
4.    Instalacji do nakładania powłok lakierniczych (lakiernia)

Uzasadnienie:

W dniu  01.04.2011 r. Krzysztof Otlewski – właściciel zakładu produkcyjnego Stolarnia Krzysztof Otlewski z siedzibą w Osiu, przy ul. Ks. Semraua 50 wystąpił z wnioskiem z dnia 31.03.2011 r. dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego.
Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3, ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać i wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren inwestycji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze późniejszymi zmianami) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3, ust. 1 pkt 14, 47, 48 i 80.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/A/01.
W dniu 04.04.2011 r. Wójt Gminy Osie postanowieniem Nr ROSBiGK 6220.2.11.ML wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Postanowienie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/B/01.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie      o prowadzonym postępowaniu.
Obwieszczenie Nr ROSBiGK 6220.2.11.ML z dnia 04.04.2011 r. o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.osie.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie. Obwieszczenie to zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych BIP Osie www.bip.osie.pl pod nr 2011/B/02.
Z uwagi na położenie planowanej inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009, gdzie ochronie podlegają gatunki ptaków oraz ich siedliska określone przez Standardowy Formularz Danych oraz na podstawie zapisów art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 04.04.2011 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.2.11.ML do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Postanowieniem nr WOO.4240.349.2011.ADS z dnia 14.04.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzania oceny na środowisko, uzasadniając swoją decyzją położeniem, skalą i rodzajem planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 04.04.2011 r. Wójt Gminy Osie na podstawie art. 64, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócił się z wnioskiem Nr ROSBiGK 6220.2.11.ML do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
W opinii Nr N.NZ-4206-6/75/11 z dnia 08.04.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając opinię stwierdzeniem, że skala i rodzaj planowanego przedsięwzięcia może wpłynąć na kumulację czynników niekorzystnie oddziaływujących na środowisko.
W piśmie z dnia 27.04.2011 r. wnioskodawca uzupełnił dane wyjaśniające wątpliwości związane z gospodarką odpadami, emisją hałasu oraz zanieczyszczeniem powietrza, wód opadowych, podziemnych i gleby, a także rozbieżności dotyczące pokrycia terenu szatą roślinną, które miały wpływ na opinię PPIS i RDOŚ.
W dniu 04.05.2011 r. Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu wyraził opinię, że na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych przepisami krajowymi i wspólnotowymi, tym samym nie stwierdzono występowania ptaków  i ich siedlisk, określonych w Standardowym Formularzu Danych związanym z obszarem Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB 220009.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono: warunki techniczne źródeł emisji i emitorów, obliczono wielkość emisji maksymalnej i rocznej, jak również dokonano pełnych obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w powietrzu poza terenem Zakładu i w obszarze zabudowy. Ponadto sprawdzono, czy instalacja po realizacji inwestycji będzie dotrzymywała standardy emisyjne w zakresie emisji zorganizowanej i niezorganizowanej.
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzenienia substancji w powietrzu wykazały, że w warunkach planowanej do realizacji technologii na terenie Zakładu dotrzymywane będą obowiązujące:
−    wartości odniesienia dla emitowanych w sposób zorganizowany LZO,
−    standardy emisyjne LZO w zakresie emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
z instalacji lakierni.
Wprowadzanie butan-1-olu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, 2-metylopropan-1-olu, toluenu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz tlenku węgla do powietrza, w warunkach planowanej do realizacji technologii, nie będzie powodować przekroczenia 10% dopuszczalnych ich wartości odniesienia.
Dodatkowo sprawdzono wielkości stężeń substancji dla najbliższej zabudowy tj. w otoczeniu leśniczówki i gmachu szkoły, które w żadnym przypadku nie przekraczały dopuszczalnych wartości.
Zastosowane w produkcji materiały lakiernicze są typowymi powszechnie stosowanymi
w technologii lakierowania mebli materiałami opartymi na żywicy nitrocelulozowej rozpuszczonej w rozpuszczalnikach organicznych (tzw. bejce nitro i lakiery nitro).
Analiza pod względem jakościowym związków, w tym lotnych związków organicznych (LZO), zawartych w planowanych do zastosowania materiałach lakierniczych, wykazała brak występowania w ich składach substancji, zaklasyfikowanych jako substancje:
    toksyczne,
    rakotwórcze,
    mutagenne,
    działające szkodliwie na rozrodczość.

Zatem w przypadku oceny oddziaływania inwestycji na powietrze, raport nie wniesie nowych wyjaśnień i uzupełnień. Na etapie przedłożonej karty zagadnienie emisji przedstawiono w sposób wyczerpujący.
Należy zauważyć, że Zakład Nr 2 nie jest źródłem emisji lotnych związków organicznych, a zatem nie ma potrzeby przeprowadzania analizy oddziaływania skumulowanego obydwu Zakładów w tym zakresie.
Substancjami wprowadzanymi do powietrza z terenu wnioskowanego zamierzenia pokrywającymi się z substancjami emitowanymi z Zakładu Nr 2 są: pył zawieszony (obróbka surowców drzewnych) oraz gazy i pył z energetycznego spalania odpadów drzewnych (kotłownia). Biorąc po uwagę odległość pomiędzy emitorami z Zakładu Nr 1 i 2 oraz sposób rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu i wielkość ich stężeń można stwierdzić, że stężenia emitowanych substancji przy skumulowanym oddziaływaniu obu instalacji, nie przekroczą dopuszczalnych wartości.
W celu określenia wpływu projektowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz
w celu oceny stopnia propagacji hałasu o danej charakterystyce wnioskodawca wykonał analizę rozprzestrzeniania hałasu. Opis źródeł hałasu, jak również przedstawienie obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu zostały przedstawione w karcie informacyjnej.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że najwyższa wartość emisji hałasu poza terenem Zakładu, równa 42.3 dB dla pory dnia i pory nocy, wystąpi za granicą działki inwestycyjnej (na północ),
tuż przy ulicy Ks. Semraua. Wartość dźwięku nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu określonych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826):
Poziom dźwięku w pobliżu szkoły podstawowej nie przekroczy 30 dB w porze dnia i porze nocy. Wartość dźwięku w okolicy leśniczówki nie przekroczy 35 dB w porze dnia i porze nocy.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla projektowanego przedsięwzięcia, można stwierdzić, że nie spowoduje ono pogorszenia stanu klimatu akustycznego terenów sąsiednich. Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny, raport nie wniesie nowych wyjaśnień i uzupełnień.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej wszystkie planowane urządzenia technologiczne, które będą zastosowane w lakierni (kabiny lakiernicze, automat lakierniczy) oraz tapicerni (kabiny klejarskie) będą urządzeniami „suchymi”, czyli nie posiadającymi kurtyn i obiegów wodnych. Tak więc urządzenia produkcyjne nie będą stanowiły źródła powstawania ścieków technologicznych. Odciągnięty nadmiar mgiełki lakierniczej lub mgiełki klejarskiej zatrzymywany będzie przez filtr suchy (matę sorpcyjną) zamontowany w ścianach i podłogach urządzeń. Posadzki pomieszczenia lakierni oraz tapicerni nie będą myte przy zastosowaniu wody oraz detergentów, stąd na terenie Zakładu nie będą powstawać ścieki technologiczne. Ewentualne zabrudzenia posadzek usuwane będą „na sucho” przy zastosowaniu szmatki zwilżonej w acetonie lub innym rozpuszczalniku. Zanieczyszczona szmatka stanowić będzie odpad.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono w formie tabelarycznej rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z podaniem kodu i jego nazwy zgodnie z    rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Wskazano również sposób gospodarowania odpadami na terenie Zakładu.
Wszystkie odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczający otaczające środowisko przed ich oddziaływaniem.  Odpady polakiernicze (odpadowe materiały lakiernicze, zanieczyszczony rozpuszczalnik, szmaty i czyściwo zanieczyszczone materiałami lakierniczymi, pyły polakiernicze) ze względu na skład chemiczny i łatwopalność przechowywane będą  w wyznaczonym specjalnym miejscu na terenie Zakładu.  Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, najczęściej w beczkach metalowych po lakierach. Pozostałe odpady niebezpieczne tj. odpadowe oleje i świetlówki gromadzone będą w szczelnych pojemnikach zbiorczych w wydzielonej kwaterze. W celu eliminacji ewentualnych rozlewisk ciekłych odpadów niebezpiecznych źródła ich powstawania i kwatery magazynowania wyposażone będą w apteczkę ekologiczną.
Oględziny na gruncie przeprowadzone w dniu 22.04.2011 r. wykazały, że teren planowanej inwestycji, ujęty w ewidencji gruntów jako tereny zadrzewione i zakrzewione, jest nieużytkiem bez roślinności drzewiastej i krzewiastej. Teren porośnięty jest niską roślinnością trawiastą, sporadycznie bylinami, z płatami gruntu odkrytego, co wykazał wnioskodawca w karcie informacyjnej, gdzie nie wskazuje i nie przewiduje wycinki drzew.
Planowana inwestycja będzie zajmować znikomą część ww. obszaru Natura 2000, tym samym nie powodując naruszenia jego integralności i spójności.
Prace realizowane w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie będą powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będą naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych.
Inwestycja będzie realizowana, a następnie eksploatowana na terenie obecnie użytkowanym nie zmieniając jego dotychczasowego sposobu użytkowania.
Realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny nie powodując niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków lub ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są działania, które nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla ww. obszaru Natura 2000 i zapisano w Standardowym Formularzu Danych.
Na podstawie dokonanej analizy przedłożonej dokumentacji postanowiono jak wyżej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.(-) Wójt Gminy Osie


Do wiadomości:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie – www.bip.osie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie i na słupie ogłoszeniowym ul. Rynek w Osiu.metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (4 maja 2011)
Opublikował: Marek Lejk (4 maja 2011, 15:04:50)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (5 maja 2011, 10:57:08)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1876